Afgørelse fra det juridiske råd

Skrevet af Anne Thompson
Det juridiske råd har nu truffet en afgørelse i den forespørgsel, som den danske Metodistkirke fremsendte efter Landsmødet 2017. Det juridiske råd har vurderet, at rådet ikke har mandat til at vurdere forespørgslen. Dermed er spørgsmålet, som den danske årskonference rejste ved Landsmødet 2017 stadig ubesvaret.
Landsmødet i den danske metodistkirke sendte en såkaldt petition til det juridiske råd, der bad rådet undersøge på, hvorvidt den sætning i kirkeordningens § 161.G  er lovlig i følge Metodistkirkens kirkeordning.

 § 161 er en del af det, der kaldes de sociale principper i kirkeordningen, som handler om menneskets liv og værd og kommer ind på emner som kultur og identitet, familie, ægteskab, skilsmisse, m.m. Stykke G. handler om menneskets seksualitet. Her står:

”Vi bekræfter at alle mennesker er individder med helligt værd, skabt i Guds billede. Alle mennesker har behov for kirkens tjeneste og vejledning i deres stræben efter helhed i livet ligesom de har behov for åndelig og følelsesmæssig omsorg af et et fællesskab, som gør det muligt at leve et forsonet forhold til Gud, til andre og til sig selv. The United Methodist Church billiger ikke homoseksuel praksis og anser at homoseksuel praksis er uforenelig med kristen lære. Vi bekræfter at Guds nåde er tilgængelig for alle. Vi søger at leve sammen i kristent fællesskab ved at velkomme, tilgive og elske hinanden, som Kristus har elsket og accepteret os. Vi opfordrer familier og menigheder til ikke at afvise eller fordømme homoseksuelle medlemmer og venner. Vi forpligter os selv til at være i tjeneste for og med alle mennesker.”

Det er sætningen ”…at homoseksuel praksis er uforenelig med kristen lære” petitionen det danske landsmøde beder det juridiske råd tage stilling til i en såkaldt declaratory decision.

Håbet med den danske petition, som blev bakket op af årskonferencerne i California og Stillehavet, var, at man ved at slette ovennævnte sætning ville kunne forandre debatten om homoseksualitet i hele kirken.

Det juridiske råd har besluttet, at de ikke havde mandat til at afgøre den sag, som den danske årskonference havde rejst omkring. Spørgsmålet er, om det juridiske råd dermed har undladt at tage reel stilling til sagen.

Hvorom alting er, er argumenterne i den danske petition ikke blevet vurderet og petitionens påstand står dermed fortsat åben.

Læs også: Kirke med alle mennesker

Metodistkirken mødes til ekstra ordinær Generalkonference id. 23.-26. februar 2019 i St. Louis, Missouri, USA.
Formålet med denne ekstraordinære session af Generalkonferencen vil alene have til formål at modtage og handle på en rapport fra Biskoprådet baseret på anbefalingerne fra kommissionen “En Vej Frem”, der handler om mulighederne for at bevare kirkens enhed i uenigheden omkring synet på homoseksualitet.

Du kan læse det juridiske råds beslutning her (på engelsk).

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Landsmødet, også kaldet Årskonferencen, er den nationale metodistkirke, som er det besluttende organ for Metodistkirken i et land.

Centralkonferencen er en samling af et antal årskonferencer, som tager stilling til regionale beslutninger. Det er eksempelvis her biskopperne vælges.

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopper udøver tilsyn og leder kirken i dens mission. Biskoprådet består af biskopperne.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.