Om det juridiske råd

Fra venstre forrest: Ruben T. Reyes, N. Oswald Tweh Sr., Rev. Luan-Vu Tran.Bagerst fra venstre: Deanell Reece Tacha, Lídia Romão Gulele, Rev. Øyvind Helliesen, Rev. Dennis Blackwell, og Rev. J. Kabamba Kiboko. (Beth Capen er ikke med)
Denne artikel er fra umc.org. Anne Thompson har oversat og bearbejdet teksten til dansk.

”Er denne resolution fra General Konference i overensstemmelse med The United Methodists grundlov?” ”Blev processen fulgt, da denne præst blev stillet på prøve?” ”Dømte biskoppen rigtigt på dette lovstykke?”

Spørgsmål som disse udgør arbejdet for ni mænd og kvinder, når de sidder i juridisk råd for Metodistkirken på verdensplan. Juridisk råd kaldes også nogle gange for vores ”højeste ret”. Rådet er omdrejningspunktet for et nøje formuleret kapitel om juridisk administration i kirkeordningen (se fakta boks).

Præster såvel som lægfolk tjener i det juridiske råd – fire fra den ene gruppe, fem fra den anden. Medlemmer vælges for 8 år ad gangen af generalkonferencen og må ikke tjene i andre organer i Metodistkirken udenfor deres lokale årskonference. Medlemmer må ikke tjene mere end to gange 8 år. Rådet konstituerer sig selv med formand og andre poster for fire år ad gangen. En sekretær for rådet er ansat på deltid og er den eneste i forbindelse med rådet, der er betalt.

I øjeblikket består rådet af fem lægmænd og fire præster. Formand er N. Oswald Tweh. Andre poster er næstformand Ruben Reyes og sekretær Luan-Vu Tran.  Øvrige medlemmer er Dennis Blackwell, Beth Capen, J. Kabamba Kiboko, Øyvind Helliesen, Deanell Reece Tacha og Lidia Romao Gulele.  De repræsenterer alle fem afdelinger af kirken i USA og tre centralkonferencer.

Medlemmer har nogle gange baggrund i lovgivning og har bestået af dommere. De er alle aktive i deres lokale menigheder og andre dele af The United Methodist Church.

De må imidlertidigt ikke være medlemmer hverken af generalkonferencen eller af centralkonferencerne.

Det juridiske råd skal gennemse beslutninger om lovgivning foretaget af biskoppen på en årskonference. Andre sager kommer fra andre kirke sanger eller fra officielle organer i kirken, der anmøder om en endegyldig beslutning om legaliteten om et bestemt anliggende. Der er som regel adskillige forespørgsler samtidig med generalkonferencen.

De sværeste sager for rådet er dem, der handler om præsters liv og tjeneste. Beslutninger baseret på jura kan være enkle, men at omsætte dem i praktisk til specifikke sager kan være smerteligt.

Beslutninger baseres på The United Methodist Churchs grundlov og på specifikke paragraffer fra kirkeordningen, der er citeret i en sag, men kan også inddrage andre relevante paragraffer.

Selvom der nogle gange er åbne høringer om emner for det juridiske råd, er de besluttende sessions på rådet lukkede. Dagsordenen for hvert møde kan bl.a. ses på umc.org ligesom uddrag af beslutninger kan ses her. Fuldstændige tekster af beslutninger bliver udgivet på umc.org og udgives på print hvert fjerde år.

Fakta

Det juridiske råd er en form for højeste ret for UMC, der afgør spørgsmål om legalitet i handlinger og beslutninger i The United Methodist Church. Det juridiske råd udgøres af 9 medlemmer, der vælges på General Konferencen. Medlemmerne er fra hele UMC og er både lægfolk og præster. I øjeblikket sidder bl.a. nordmanden pastor Øyvind Helliesen i det juridiske råd.

Det juridiske råd beslutter hvorvidt beslutninger eller foreslåede beslutninger fra General Konferencen er i overensstemmelse med kirkeordningen. Det juridiske råd handler efter appel fra andre eller ved anmodninger om såkaldte ”endegyldige bestluninger”. Det juridiske råd beslutter hvorvidt handlinger af officielle dele af kirken er forenelige med kirkeordningen. Dette gøres ifølge de procedurer, der er beskrevet i kirkeordningen.

Fakta

Kirkeordningen

Kirkeordningen (The Book of Discipline på engelsk, red.) indeholder metodiskirkens love, doktriner samt procedurer for administration og organisations arbejde. Kirkeordningen dækker hele kirken. Hvert fjerde år stemmer delegater til General Konferencen om ændringer til vedtægterne.

De sociale principper

”At tage aktiv stilling til samfundet er ikke noget nyt for John Wesleys efterfølgere. Han satte et eksempel til efterfølgelse ved at kombinere personlig og social hellighed. Ligesiden metodisterne kom til USA har kirken været kendt som en kirkeretning, der var involveret i menneskers liv, med politiske og sociale udfordringer og med både lokale og internationale implikationer. Denne involvering er et udtryk for den personlige forandring vi oplever i vores dåb og omvendelse.

Metodistkirken tror at Guds kærlighed til verden er en aktiv og engageret kærlighed, en kærlighed, der søger retfærdighed og frihed. Vi kan ikke kun være tilskuere. Så vi har omsorg nok for menneskers liv at vi vover at tolke Guds kærlighed, at tage stilling, til at kalde hver eneste af os til at reagere uanset hvor kontroversielt eller komplekst det måtte være. Kirken hjælper os med at tænke og handle efter et trosperspektiv, og til ikke bare at reagere på alle de meningsdannere, der findes i vores samfund.”

Uddrag fra De sociale principper fra The United Methodist Church 2016.

Copyright © 2016 by The United Methodist Publishing House. Oversat herfra.

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Landsmødet, også kaldet Årskonferencen, er den nationale metodistkirke, som er det besluttende organ for Metodistkirken i et land.

Centralkonferencen er en samling af et antal årskonferencer, som tager stilling til regionale beslutninger. Det er eksempelvis her biskopperne vælges.

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopper udøver tilsyn og leder kirken i dens mission. Biskoprådet består af biskopperne.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.