Danmark forsøger at bevare kirkens enhed

Skrevet af Anne Thompson

Synet på homoseksualitet og ordination og vielse af homoseksuelle er et emne, der truer med at splitte The United Methodist Church (UMC), som Metodistkirken er en del af. Dette skyldes dels forskellige bibelsyn, men det skyldes også i høj grad at UMC er en global kirke, hvor forskellige kulturer ser vidt forskelligt på meget.

Der viste sig betydelige revner i kirken ved Generalkonferencen 2016, og der var grund til bekymring for, hvorvidt kirkens enhed kunne bevares. Et nyt forsøg på at finde en vej frem sammen er gjort ved at bede biskoppernes råd om gennem komiteen A Way Forward (link) at komme med et forslag til en vej frem sammen.

Læs også: Biskop Christian Alsteds oplæg om UMC og A Way Forward

Ved det danske Landsmøde 2017 blev det vedtaget at sende en såkaldt petition til det juridiske råd (Judicial Council på engelsk, red.), hvori det juridiske råd bliver bedt om undersøge, hvorvidt en sætning i kirkeordningens § 161.G er lovlig ifølge Metodistkirkens kirkeordning. § 161 er en del af det, der kaldes de sociale principper i kirkeordningen, som handler om menneskets liv og værd og kommer ind på emner som kultur og identitet, familie, ægteskab, skilsmisse, m.m. Stykke G. handler om menneskets seksualitet. Her står:

”Vi bekræfter at alle mennesker er individder med helligt værd, skabt i Guds billede. Alle mennesker har behov for kirkens tjeneste og vejledning i deres stræben efter helhed i livet ligesom de har behov for åndelig og følelsesmæssig omsorg af et et fællesskab, som gør det muligt at leve et forsonet forhold til Gud, til andre og til sig selv. The United Methodist Church billiger ikke homoseksuel praksis og anser at homoseksuel praksis er uforenelig med kristen lære. Vi bekræfter at Guds nåde er tilgængelig for alle. Vi søger at leve sammen i kristent fællesskab ved at velkomme, tilgive og elske hinanden, som Kristus har elsket og accepteret os. Vi opfordrer familier og menigheder til ikke at afvise eller fordømme homoseksuelle medlemmer og venner. Vi forpligter os selv til at være i tjeneste for og med alle mennesker.”

Det er sætningen ”…at homoseksuel praksis er uforenelig med kristen lære” petitionen det danske landsmøde beder det juridiske råd tage stilling til i en såkaldt declaratory decision.

I petitionen begrundes henvendelsen med at ”den tilføjede sætning er meget uheldig. Dels kobler den spørgsmålet om homoseksualitet sammen med kristen lære og gør holdningen til homoseksualitet til et lærespørgsmål, hvormed hele kirkens enhed og grundlag er på spil. Dels finder vi ikke i nogen af vore standard skrifter om kirkens trosgrundlag nogen tekst, der handler om seksualitet, familiestruktur og samlivsformer. I en tid, hvor homoseksualitet er på dagsordenen i alle dele af kirken, finder vi det vigtigt, at diskussionen holdes på det niveau, hvor spørgsmålet hører hjemme, og ikke løfter det til et niveau, hvor hverken vi selv, som metodister, eller andre kirkesamfund, har ført denne diskussion og efterfølgende  beslutning. Hensigten med forslaget er først og fremmest at få holdningen til homoseksualitet befriet fra spørgsmålet om kirkens enhed og sammenhold.”

Metodistkirkens Årskonference 2017 har henvendt sig til det juridiske råd med anmodning om en såkaldt endegyldig beslutning (Declaratory Decision på engelsk, red.), som betyder at hvis det juridiske råd giver medhold i den danske petition, vil sætningen ”… at homoseksuel praksis er uforenelig med kristen lære,” blive slettet fra alle steder i Kirkeordningen med øjebliklig varsel. Hvis det juridiske råd ikke giver medhold i henvendelsen vil sætningen blive stående uforandret.

Hvis sætningen slettes vil det forandre debatten om homoseksualitet i hele kirken. Det vil også betyde, at kirkens enhed kan bevares trods forskellig opfattelse af homoseksualitet i verdens forskellige regioner. Derfor er der rundt omkring i verden er stor interesse i det danske forslag og behandlingen af det.

I det juridiske råd mødes næste gang i oktober. Der er deadline for forslag til næste møde den 15. juli. Derefter vil forslaget blive lagt ud på det juridiske råd Docket, (link) Det forventes at den danske henvendelse bliver behandlet og beslutning truffet ved mødet i oktober.

Reglerne for det juridiske råd klargør, at så snart et forslag er givet til det juridiske råd, så kan alle, der har interesse i forslaget, rette henvendelse til det juridiske råd og give deres mening til kende. Det fremgår af Kirkeordningen § 2610.3.

Fakta

Det juridiske råd er en form for højeste ret for UMC, der afgør spørgsmål om legalitet i handlinger og beslutninger i The United Methodist Church. Det juridiske råd udgøres af 9 medlemmer, der vælges på General Konferencen. Medlemmerne er fra hele UMC og er både lægfolk og præster. I øjeblikket sidder bl.a. nordmanden pastor Øyvind Helliesen i det juridiske råd.

Læs mere:  Om det juridiske råd

Det juridiske råd beslutter hvorvidt beslutninger eller foreslåede beslutninger fra General Konferencen er i overensstemmelse med kirkeordningen. Det juridiske råd handler efter appel fra andre eller ved anmodninger om såkaldte ”endegyldige bestluninger”. Det juridiske råd beslutter hvorvidt handlinger af officielle dele af kirken er forenelige med kirkeordningen. Dette gøres ifølge de procedurer, der er beskrevet i kirkeordningen.

Fakta

Kirkeordningen

Kirkeordningen (The Book of Discipline på engelsk, red.) indeholder metodiskirkens love, doktriner samt procedurer for administration og organisations arbejde. Kirkeordningen dækker hele kirken. Hvert fjerde år stemmer delegater til General Konferencen om ændringer til vedtægterne.

De sociale principper

”At tage aktiv stilling til samfundet er ikke noget nyt for John Wesleys efterfølgere. Han satte et eksempel til efterfølgelse ved at kombinere personlig og social hellighed. Ligesiden metodisterne kom til USA har kirken været kendt som en kirkeretning, der var involveret i menneskers liv, med politiske og sociale udfordringer og med både lokale og internationale implikationer. Denne involvering er et udtryk for den personlige forandring vi oplever i vores dåb og omvendelse.

Metodistkirken tror at Guds kærlighed til verden er en aktiv og engageret kærlighed, en kærlighed, der søger retfærdighed og frihed. Vi kan ikke kun være tilskuere. Så vi har omsorg nok for menneskers liv at vi vover at tolke Guds kærlighed, at tage stilling, til at kalde hver eneste af os til at reagere uanset hvor kontroversielt eller komplekst det måtte være. Kirken hjælper os med at tænke og handle efter et trosperspektiv, og til ikke bare at reagere på alle de meningsdannere, der findes i vores samfund.”

Uddrag fra De sociale principper fra The United Methodist Church 2016.

Copyright © 2016 by The United Methodist Publishing House. Oversat herfra.

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Landsmødet, også kaldet Årskonferencen, er den nationale metodistkirke, som er det besluttende organ for Metodistkirken i et land.

Centralkonferencen er en samling af et antal årskonferencer, som tager stilling til regionale beslutninger. Det er eksempelvis her biskopperne vælges.

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopper udøver tilsyn og leder kirken i dens mission. Biskoprådet består af biskopperne.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.