Ny Mission: Teologisk magasin

Dansk MissionsRåd (DMR) udgiver to gange årligt tidsskriftet “Ny Mission” med studie og refleksion over de udfordringer kristen mission står overfor. Tidsskriftet er dansk i sprog, men internationalt i sit perspektiv. Magasinet henvender sig til alle, der er interesseret i kirkens internationale mission. Denne gang handler magasinet om Enhed og samarbejde på tværs af moralsk-etiske forskelle og uenigheder.

Mark Lewis, Jørgen Thaarup og Christian Alsted har alle skrevet artikler til bladet:
Mark Lewis skriver om ”Kirkens kamp for enhed i lyset af slaveriet i Amerika”.
Jørgen Thaarup skriver om ”Metodistkirkens arbejde for kirkelig enhed trods moralsk-etiske forskelle og uenigheder”.
Christian Alsted har skrevet ”Mestring af uenighed – hvordan lever med uenighed og bevarer enhed?

De største konkrete udfordringer for kirkelig enhed og samarbejde både økumenisk og i det internationale missionsarbejde stammer i dag fra moralsk-etisk uenighed, og ikke, som tidligere, teologisk uenighed. Det gælder både internt i kirkesamfundene og økumenisk på tværs.
Som Harald Hegstad skriver i sin artikel om Den norske kirkes arbejde med disse spørgsmål: ”Denne situasjonen reiser mange utfordringer, både av praktisk og teologisk karakter. Hvordan skal man leve med uenighet – når avgjørelser skal tas, og ikke minst når avgjørelser er tatt? Teologisk reiser spørsmålet seg om hva slags status uenigheten skal ha. Er den mulig å leve med, eller krever den brudd i fellesskap og samarbeid?”

Det er dog en gammelkendt udfordring i det internationale, tværkulturelle missionsarbejde. Traditionelt har pilen dog kun peget den ene vej. Udfordringen bestod i, hvordan vi fra Nord kunne få de nye kristne til at gøre op med polygami, heksedoktorer, nepotisme osv. Der var vel ikke reelt tale om gensidighed eller samarbejde. Det er der imidlertid nu, og nu vender den moralske pil også i høj grad den anden vej. Kirkerne i Syd spørger os, hvad vi vil gøre ved vores materialisme, sekularisme og liberale seksualmoral? Derudover er der ikke længere blot er tale om forskelle og uenigheder mellem Syd og Nord, men også i Syd og Nord.

Disse spørgsmål og splittelser, har også forplantet sig til Det Globale Syd, hvor både samfund og kirker generelt indtager en mere konservativ etisk holdning, end hovedparten af de Vestlige samfund og mange Vestlige kirker gør. Dermed er det også blevet problematikker for de internationale missionsorganisationer i relation til enhed og samarbejde med partnerkirkerne i Syd, herunder spørgsmål om formidling af offentlig støtte. De internationale missionsorganisationer kan imidlertid bringe erfaringer og perspektiver med ind i samtalen, som der ikke altid bliver plads til i de i øvrigt ofte ophedede diskussioner.

Du finder hele bladet her:

Det er muligt at abonnere på ”Ny Mission”. Det koster 130 kr./årligt for det trykte blad. Den elektroniske udgave er gratis. Du kan læse mere her.

Holstebro, den 11. januar 2019

Til Metodistkirkens menigheder!

Kære venner!

Landsmødet 2018 besluttede i lighed med tidligere, at vi en søndag i februar indsamler en kollekt til støtte for de baltiske præsters lønforhold. Da vi fra dansk side har de tætteste relationer til Me­todistkirken i Letland, har vi omtalt indsamlingen som støtte til de lettiske præsters løn.

Nu har biskop Christian Alsted i et opråb til kirkens Landsledelse sendt os en opfordring til, at vi fra Meto­dist­­­kirken i Danmark med et ekstraordinært engangstilskud hjælper vore venner i Letland i en økonomisk svær situation pga. alvorlige likviditetsproblemer.

Metodistkirken i Letland har i forhold til tidligere år modtaget mærkbart færre donationer fra enkeltpersoner og me­nigheder i USA i 2018. Desuden har man i Letland aftalt forøgelse af et par præstestillinger, som der ikke har været råd til.

Metodistkirken i Letland har besluttet reducere de præstelige ansættelser med ca. 15%. De vil indføre et iligningssystem / medlemskontingent til deres Hovedkasse, som vi indbringe et beløb svarende til 2 fuldtidsstillinger. Alle metodistpræster betaler i forvejen tiende af deres relativt lille løn, som i forvejen ikke kan følge med prisudvik­lingen i landet.

Fra Danmark sender Betaniaforeningen et årligt tilskud på ca. 100.000 kr. Det anvendes som aftalt til syge- & sundhedsforsikring og tilskud til præstelønnen. I lyset af den vanskelige situation, har Betaniaforeningen besluttet at give et ekstraordinært tilskud på 10.000 €, hvilket vi er meget glade for.

Den vanskelige økonomiske situation berører naturligvis os alle i Landsledelsen. Det letteste ville være at overføre et beløb fra kirkens Hovedkasse. Landsledelsen ønsker at give alle danske meto­dister muligheden for at vise vore venner i Metodistkirken i Letland, at fæl­les­skabet med dem er mere end ord, det giver sig også udtryk i en generøs gave.  

Der er brug for et engangstilskud på ca. 75.000 kr.

”Metodistkirkens i Letland gør et enestående arbejde med ganske få midler. Der er en god udvikling i kirken – menighederne har et omfattende socialt arbejde, de har et godt arbejde med børn og unge, vi har unge dedikerede og dygtige præster,og der er et rigt åndeligt liv. Hovedparten af kirkens medlemmer tilhører den fattige del af befolkningen, og selvom den økonomiske udvikling i landet er positiv, har kirken svært ved at følge med den generelle lønudvikling. Ledelsen er meget ansvarlig og arbejder på at skabe en stabil og fremtidssikret økonomi, men lige nu er de i en vanskelig situation – og vi har mulighed for at række dem en hjælpende hånd.” siger Christian Alsted

Vi opfordrer menighedsrådene til at sprede opråbet fra vores biskop Christian ud i alle kroge af hele menigheden. Lad gerne indsamlingen foregå i en hel måned og benyt alle gode ideer til, at vi i fællesskab får indsamlet en virkelig generøs gave!

Vi beder om, at indsamlingen overføres til Hovedkassen medio marts.

På Landsledelsens vegne

Hanne Engbjerg

Mere indhold

Klumme: Fasten