Vi skal kæmpe, så langt vi kan.

Skrevet af Anne Thompson

(This article can be found in English further down on the page)

Landsledelsen af Metodistkirken i Danmark har netop appelleret til det juridiske råd om at genvurdere den petition, som rådet i slutningen af oktober afslog at besvare

Læs appellen her: Appeal for consideration of memorandum 1347 pdf

Landsmødet i den danske metodistkirke sendte en såkaldt petition til det juridiske råd, der bad rådet undersøge på, hvorvidt den sætning i kirkeordningens § 161.G  er lovlig i følge Metodistkirkens kirkeordning. Det juridiske råd mente ikke, de havde mandat til at træffe en afgørelse i sagen, og der er netop dét den nye appel tager fat i.

Distriktsforstander Jørgen Thaarup forklarer, at juridisk råd har truffet deres afgørelse på baggrund af en lovtekst, som er blevet slettet for år tilbage. ”Da denne lovtekst er blevet slettet af Generelkonferencen må det betyde, at generalkonferencen ikke længere mener denne lovtekst skal være gældende. Vi mener derfor det er urimeligt at den fortsat til at afgøre sager på baggrund af den. ”

Læs også: Danmark forsøger at bevare kirkens enhed.

”Vores appel ændrer ikke ved den oprindelige petition – argumenterne i den står stadig ved magt. Vi beder derimod om en genvurdering af den oprindelige petition. Vi beder ikke det juridiske råd afgøre en konkret sag. Derimod spørger vi ind til juraen: Vi ønsker en principiel afgørelse af, hvorvidt den tilføjelse der blev tilføjet om menneskets seksualitet er korrekt principielt. Det juridiske råd henviser til, at det ikke er dem men en general konference, der skal afgøre, hvorvidt en generelkonferences afgørelse skal fortsætte. Men vi mener godt de kan tage stilling til hvorvidt tekstens ordlyd er rigtig. Vi mener ikke, den stemmer overens med Metodistkirkens grundlov.”

”Det er klart dette er en prekær sag også for det juridiske råd”, fortsætter distriktsforstander Jørgen Thaarup. ”Hvis de dømmer ordlyden i lovteksten for ugyldig, så falder en stor del af generelkonferencens arbejde om menneskets seksualitet, A Way Forwards og andre ting til jorden som korthus. Det er derfor ikke sikkert vi kommer så langt med denne appel – men det ændre ikke ved, at jeg synes, vi skal kæmpe så langt vi kan.”

Fra det juridiske råd har afgjort en sag er der et vindue på 45 dag til appellere en sag. Derefter at mulighederne lukkede. Det var derfor vigtigt at landsledelsen på vegne af den danske årskonference afsendte og modtog kvittering for appellen d. 10.december.

Afgørelsen på appellen forventes først i det nye år.

Læs appellen her: Appeal for consideration of memorandum 1347 pdf

We have to fight this as far as we can

The Annual Conference Board of The United Methodist Church of Denmark has requested an appeal from the Judicial Council regarding the petion, which the council found it did not have a mandate to consider at the end of October 2017.

The Annual Conference of the Danish UMC sent af so called petition to the Judicial Council asking the council to decide whether or not the sentence in the Book of Disciple § 161.G  is in fact legal according to the Book of Discipline. Judicial Council found, that the council did not have the mandate to rule in this case, and that is exactly what the appeal adresses.

District superintendent Jørgen Thaarup explains, that the Judical Council has made their decision on a law, which was removed from the Book of Discipline years ago.

”Since this text which the council bases their decision on was removed by General Conference this must mean, that the General Conference no longer find that this law should apply. We therefor find, that it is unreasonable to make decisions based on such rules.”

”Our appeal does not change the original petition. The arguments of that petition still stands. We are appealing the judical council to reconsider the original petition. We are not asking the Judical Council to rule on a concrete conference matter. We are instead pointing to the jurisprudence of the matter: We want a decision on the principle on the addition about human sexuality and homosexuality in particular – is this addition correct according to our laws or not?”

“The Judical Council claims that this it is not a decision for them but for the General Conference to rule on, because it is a decision on a decision olon earlier General Conference still stands or not. But we claim, that they can indeed rule on whether the wording of this particular text is in accordance with Methodist laws or not.”

”This is obviously a difficult case for the judical council too,” District superintenden Jørgen Thaarup continues. ”If they rule the wording of the text to be unlawful that would bring great parts of the work of former general conferences on human sexuality, the comitee on A Way Forwards tumbling down like a card house. We may therefor not come very far with this appeal. However, I am of the opinion, that we must fight this as far as we can.”

It is expected that the judicial council will decide on the danish appeal in the new year.

Read the Danish appeal in full length here: Appeal for consideration of memorandum 1347 pdf

Fakta

Det juridiske råd er en form for højeste ret for UMC, der afgør spørgsmål om legalitet i handlinger og beslutninger i The United Methodist Church. Det juridiske råd udgøres af 9 medlemmer, der vælges på General Konferencen. Medlemmerne er fra hele UMC og er både lægfolk og præster. I øjeblikket sidder bl.a. nordmanden pastor Øyvind Helliesen i det juridiske råd.

Læs mere:  Om det juridiske råd

Det juridiske råd beslutter hvorvidt beslutninger eller foreslåede beslutninger fra General Konferencen er i overensstemmelse med kirkeordningen. Det juridiske råd handler efter appel fra andre eller ved anmodninger om såkaldte ”endegyldige bestluninger”. Det juridiske råd beslutter hvorvidt handlinger af officielle dele af kirken er forenelige med kirkeordningen. Dette gøres ifølge de procedurer, der er beskrevet i kirkeordningen.

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Landsmødet, også kaldet Årskonferencen, er den nationale metodistkirke, som er det besluttende organ for Metodistkirken i et land.

Centralkonferencen er en samling af et antal årskonferencer, som tager stilling til regionale beslutninger. Det er eksempelvis her biskopperne vælges.

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopper udøver tilsyn og leder kirken i dens mission. Biskoprådet består af biskopperne.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.

Fakta

Kirkeordningen

Kirkeordningen (The Book of Discipline på engelsk, red.) indeholder metodiskirkens love, doktriner samt procedurer for administration og organisations arbejde. Kirkeordningen dækker hele kirken. Hvert fjerde år stemmer delegater til General Konferencen om ændringer til vedtægterne.

De sociale principper

”At tage aktiv stilling til samfundet er ikke noget nyt for John Wesleys efterfølgere. Han satte et eksempel til efterfølgelse ved at kombinere personlig og social hellighed. Ligesiden metodisterne kom til USA har kirken været kendt som en kirkeretning, der var involveret i menneskers liv, med politiske og sociale udfordringer og med både lokale og internationale implikationer. Denne involvering er et udtryk for den personlige forandring vi oplever i vores dåb og omvendelse.

Metodistkirken tror at Guds kærlighed til verden er en aktiv og engageret kærlighed, en kærlighed, der søger retfærdighed og frihed. Vi kan ikke kun være tilskuere. Så vi har omsorg nok for menneskers liv at vi vover at tolke Guds kærlighed, at tage stilling, til at kalde hver eneste af os til at reagere uanset hvor kontroversielt eller komplekst det måtte være. Kirken hjælper os med at tænke og handle efter et trosperspektiv, og til ikke bare at reagere på alle de meningsdannere, der findes i vores samfund.”

Uddrag fra De sociale principper fra The United Methodist Church 2016.

Copyright © 2016 by The United Methodist Publishing House. Oversat herfra.