MBUFs indberetning 2019

Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. 2. Kor 4:7

Indledning
Paulus skriver om en skat. Noget udefinerbart, men uendeligt dyrebart, som vi ikke kan gribe og bære i hænderne, men må opbevare i skrøbelige lerkar, der let kan gå i stykker. Han taler om evangeliet! – Det gode budskab om Jesus Kristus, som kirken og dens børne- og ungdomsforbund har til opgave at forkynde og viderebringe til børn og unge, spejdere og musikere. Det er et stort ansvar at forvalte den opgave, vi har fået, og det fylder os altid med en vis portion angst og bæven, når vi aflægger årsberetning, om vi gør det godt nok. Vi spørger os selv, er det kirke, når vi samles til korøvelser, spejdermøder, klub og legestue, smågruppe og lejr? Bliver Kristus forkyndt? Bliver børn og unge ledt til Jesus gennem vores aktiviteter? Formår vi at give det værdifulde videre, som vi selv har modtaget? Vores svar er et klart JA! År efter år tilbydes børn og unge muligheden for at være med i unikke fællesskaber i Metodistkirken. De får oplevelser og venner for livet. De får et glimt af Guds virkelighed i trygge rammer. De udvikler sig til at blive selvstændige, samfundsduelige kristne ledere, der gør en forskel lokalt, nationalt og globalt. Vi håber, at vi med Guds hjælp og et hav af frivillige må nå endnu flere børn og unge i året, der kommer. Tak til alle, der tager ansvar for børn og unge i arbejdsgrene og menigheder.

Et nyt MBUF er sat i værk
Vi gik fra delegeretmødet sidste år med en god fornemmelse af hvor vores lokalgrupper mener, at vi skal bevæge os hen i tiden foran os uden tilskud fra DUF. Vi besluttede, at MBUF skal fortsætte som landsorganisation med 4 arbejdsgrene og Styrelsen som samlende organ. Vi har i årets løb minimeret administrationen så meget som muligt ved bl.a. at afskedige vores ansatte administrator, og håndteringen af kontingentopkrævning og medlemsregistrering er efter årsskiftet lagt ud i frivillige hænder i de enkelte lokalforeninger. Vi har fået en ny frivillig bogholder og regnskabsfører. Vi har valgt en simpel revision af vores regnskab foretaget af interne revisorer, i stedet for en ekstern forvaltningsrevision, som vi før har betalt for. Vores aktiviteter er gjort udgiftsneutrale, vi har nytænkt vores rejserefusionsordning, og vi er godt i gang med at søge fonde, der støtter vores formål. Så langt, så godt!

Et børne- og ungdomsforbund med hjerte, hoved og hænder
Vi har fået sat mange flueben i vores arbejdsprogram i året, der er gået. Det er stort at have fået vores egen spejder-ungdomspræst, der deltager i vores lejre på landsplan og hjælper os med at blive knalddygtige til at linke vores aktiviteter til troens verden, så de bagvedliggende formål træder frem. Vi har igen i år en 1-årsarbejder på Lægården, der fungerer som levende reklamesøjle for os og som et personligt vidnesbyrd for eleverne. Vi har i foråret arrangeret Lederinspirationsweekend, der giver ledertræning, forkælelse og godt kammeratskab på tværs af byer og arbejdsgrene. Vi tilbyder PFT og TUF hvert år og BMK hvert andet år, der udruster og motiverer vores ledere til den lederopgave, de står med lokalt eller på landsplan. Vi arrangerer lejre og ture, hvor trosudvikling og trosfællesskaber opstår og foregår. Konfirmanderne har været på tur til København for at besøge og hjælpe til i MSA. Et par håndfulde MBUF’ere er optaget som bekendende medlemmer i kirken og uddannet som lægprædikanter. MBUF er et sundt og godt sted at være for børn og unge. Vi tilbyder dem pejlemærker, sammenhæng og mening gennem et aktivt liv, der giver noget til både fysikken og psyken, det sociale og det åndelige, i trygge rammer uden rusmidler, mobning og anden krænkende adfærd.

Muligheder at arbejde videre med
Der er mange punkter på dagsorden, når Styrelsen holder møde. Vi ønsker at være et inspirationsudvalg, der giver vores lokalforeninger og ledere ny energi og motivation. Vi ønsker at hjælpe med fundraising, coaching, og relevante materialer. Vi deltager i tværkirkelige netværk og søger at gøre vores indflydelse gældende i DUF gennem den kirkelige gruppering. Vi står på tæer for at finde unge, der kan repræsentere os, når vores egen kirke mødes på europæisk plan og på verdensplan og diskuterer emner og træffer beslutninger, der ligger vores hjerte nært. Vi vælger landsledere, der sørger for at mobilisere frivillige til at arrangere lejre, workshops og events. Alt det koster penge og derfor kommer vi med en økonomisk plan for at hæve landskontingentet over en 5 års periode. Vi tror, at det kan lade sig gøre at løfte niveauet, også økonomisk. Hvad får vi for pengene? En samlende styrelse, der tegner udviklingsstreger for 4 arbejdsgrene, der brænder for børn og unge, spejder- og musikarbejde i kirken. Hvis vi vil et sted hen sammen, må der være nogen, der udpeger retningen og målet. Lad os stå sammen og gøre vores bedste for at passe på den skat, som Gud har givet i vores varetægt, for at hans nåde og kraft, fortsat må virke gennem os til gavn for børn og unge.

Nedenfor følger indberetninger for 3 af vores vigtige fokusområder: kommunikation, trosfællesskaber og tilstedeværelse på Lægården. Tak til landsledelsen og Lægården for at gøre det økonomisk muligt at ansætte dygtige ledere på disse poster. Sidst, men ikke mindst følger indberetninger om det, som er særligt for vores 4 arbejdsgrene MB, MU, MS, MM. Efter hver del er der skrevet spørgsmål, som vi vil bede landsmødet om at overveje sammen.

Louise Aaen og Andreas Morsbøl

Fokus på kommunikation
Vores kommunikationsmedarbejder på metodistkirken.dk Anne Thompson, er den, der samler historier og indtryk for Metodistkirkens og MBUFs arbejde. Profilbladet, der udkom første gang i 2018, optager også en vigtig del af arbejdsbeskrivelsen. Vores tilstedeværelse på nettet og de sociale medier er afgørende for at nå mennesker i dag med evangeliet. At dele de gode historier om hvad der foregår i Metodistkirken er på ingen måde et enmandsjob. Derfor har vi brug for en gruppe omkring kommunikationsmedarbejderen, der kan være med til at løfte kommunikationen i Metodistkirken. Er det dig, hører Anne Thompson meget gerne fra dig.

Spørgsmål til landsmødet:

Hvor møder du metodistkirken.dk – er det gennem instagram, facebook eller hjemmesiden?

Hvad kunne du tænke dig mere af på metodistkirken.dk – både hjemmeside, facebook og instagram?

Findes der emner, udfordringer eller områder, det kunne gavne kirken at have fokus på i sin kommunikation – både internt og eksternt?

Fokus på trosfællesskaber
Vores spejder- og ungdomspræst Maria Thaarup oplever også i sit arbejde, at MBUF er et godt sted at være: Vi er velsignet med dygtige og kompetente ledere, samt skønne unge mennesker. Lejrene er et sted, hvor teenagere, møder Jesus Kristus via fællesskaber, gudstjenester, nadveruddeling, andagter, kreative bønnestationer, samtaler og bibellæsning. Maria Thaarup har i sin tjeneste holdt særligt fokus på at afvikle spændende og hjertegribende gudstjenester og andagter, stå for kvalificeret undervisning, være til stede og til rådighed som åndelig vejleder for både deltagere og medledere.

Spørgsmål til landsmødet

Hvordan kan vi blive bedre til at bygge bro mellem lejre og det lokale menighedsliv?

Hvordan kan vi støtte børn og unge i at være disciple i hverdagen?

Fokus på kirkens tilstedeværelse på Lægården
I år var det Cecilie Legaard fra Strandby, der fik chancen for et år i bevægelse som 1-årsarbejder på Lægården. Det har været et fantastisk, spændende og udfordrende år, hvor Cecilie har lært sig selv og sine grænser bedre at kende. Hun har haft fokus på at være et godt forbillede for eleverne, som er et sted i livet, hvor nysgerrighed omkring fremtidens muligheder fylder meget. Cecilie har været tilgængelig og tilstede for elevernes mange spørgsmål og tanker omkring skoleliv, kirke og tro.  Hun har deltaget på MBUF lejre og skabt opmærksomhed omkring skole og kirke begge veje.

Spørgsmål til landsmødet:

Hvordan kan vi blive bedre til at bygge bro mellem Lægården og kirken?

Særligt for Metodistkirkens Børnearbejde (MB) Formålet med MB er dels at hjælpe de børn, som enten er døbt i kirken eller som kommer i menighederne at blive en del af menighedens fællesskab, dels at række ud til børn, som endnu ikke erfaret, at Guds kærlighed også gælder dem. Derfor er MBs primære opgave at støtte menigheder (både børn, unge og voksne) i at være kirke for og med børn og betweens.

MB har i 2018:
– været præget af manglende fokus på børn og familier i menighederne lokalt
– holdt et brag af en børne- og betweenlejr.
– arbejdet på at oprette netværk på tværs af landet for de, der er engageret lokalt i arbejdet for og med børn.
– været med på BMK

I 2019 vil MB arbejde med
– lederudvikling ved at opmuntre til deltagelse i MB-lederdøgn,
– ved at inddrage unge ledere i planlægning og afvikling af børne- og betweenlejren
 – revitalisering af dåbsklubben ved at promovere den nye hjemmeside og nyhedsbrev ”troderhjemme.dk”
– global sundhed ved at tilbyde fysiske aktiviteter på børne- og betweenlejren.

MB Kalender 2019:
2.-5. juli                                Børne- og Betweenlejr
6.-7. september                    MB-erfa døgn i Vejle
1.-3. november                    Betweenlejr i Vejle

Spørgsmål til landsmødet:

Hvordan kan MB støtte de lokale menigheder i at række ud til børn og familie lokalt?

Hvad er fordelen ved at have en aktiv indstilling til arbejde med børn og familier – også selvom der ikke kommer børn og unge familier ved søndagens gudstjeneste?

Hvilke tiltag kan din menighed gøre for at byde børn velkomne?

Anne Thompson & Line Bertelsen

Særligt for Metodistkirkens Spejdere (MS)
Nogle snakker om, at blåt blod i årerne er fornemt. Som MS’er er det nok snarere gult og grønt. Metodistkirkens Spejdere er hjerteblod og sjæl for mange af os, der på forskellig vis bidrager til den grønne skjorte og det gule tørklæde. Men hvorfor er vi lige gule og grønne? Hvad ville det gøre for os at tage et rødt tørklæde på og kalde os KFUM i stedet? Ville det give flere kræfter eller ødelægge vores unikke særpræg?

2018 har i MS været et år hvor vi forsat har levet på traditionerne. Landspatruljekonkurrencen (LPK) og Patruljeførertræningen (PFT) er blevet afholdt, hvor vi igen fik muligheden for at mødes på tværs af landet, dyste og blive endnu dygtigere. Både UrbanScoutBattle (USB) og MS Julekalender har givet mulighed for at lege hjemme i stuerne eller patruljelokalet, både med spejderkammeraterne og familien.

MS har sine unikke sider og muligheder, som vi på landsplan arbejder på at pleje og værne om, mens vi holder ilden varm. I 2019 afholdes vores landsdækkende landslejr, der igen giver mulighed for at mødes på tværs af land og alder. Sammen med et PFT der fortsat søger at udvikle vores grønne og gule fremtid. For at styrke vores fælles arbejde er det vigtigt at overveje, hvad der gør MS unikt, eller om vi bør søge en storebror i eksempelvis KFUM, der kunne lette det administrative arbejde, og give os mulighed for at lege mere frit.

MS kalender:
6.-12. juli 2019                     Sommerlejr
September                           USB
11.-17. oktober 2019            PFT
1.-24. december                   Julekalender

Spørgsmål til landsmødet:

Hvad gør MS til et unikt spejderkorps?

Hvilke værdier opnår kirken ved at have et spejderkorps tilknyttet (og omvendt)?

Hvordan vil vi kunne skabe bedre rammer for at MS bliver et sted, hvor man arbejder af lyst og ikke af pligt?

Emil Marqversen & Jonas Hjørne

Særligt for Metodistkirkens Unge (MU)
Året i Metodistkirkens Unge har været fyldt med gode oplevelser: Påskelejren på Solborgen med “Hvad er det værd?” som tema, Sommerlejr i den storkøbenhavnske jungle med overnatning på 5. sal og grill, TUF med kommende konfirmander på Lægården og et brag af en Nytårslejr under temaet: “Det nyeste testamente”. 

Generationsskifte
Året der er gået har båret præg af et generationsskifte, hvor både lederskabet har skiftet hænder og nye deltagerne at kommet til. Det er en fornøjelse at se, hvordan nye ledere kommer til og skaber nye rammer for nye unge. Det er skønt at opleve hvordan opbakningen til MU forsætter og at der nogle der vil lægge sit engagement, tid og kærlighed i MU-projektet. 

Kontakt med konfirmander
Årets TUF var en af højdepunkterne i MU. Her lykkedes det at skabe god kontakt mellem kommende konfirmander og unge MU’ere. Udover at være en dejlig weekend, betød lejren også at flere af konfirmanderne deltog i årets Sommerlejr og fandt sig godt til rette på årets Nytårslejr (som nu er en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen i Metodistkirken). Hvordan konfirmander kan blive en del af det eksisterende ungdomsarbejde i kirken har været et fokusområde for MU og fortsætter med at være det.

MU i verden
MU engagerer sig i verden. Det sås bl.a. da vi sendte Isabella Hønnicke til Prag for at deltage som repræsentant for os i Danmark i European Methodist Council for Youth and Childrens ministry (EMYC). Maria Thaarup og Christian Madsen tog ligeledes afsted til at deltage i Metodistkirkens globale ungdomskonference GMYC i Sydafrika i sommeren 2018. Her fik Maria og Christian et indblik i Metodistkirkens ungdomsarbejde på globalt plan og fik nye gode bekendtskaber. Oplevelserne i Sydafrika har bl.a. betydet at unge norske metodister deltog i Påskelejr 2019 “Større sammen”. 

MU kalender:
4.-6. oktober 2019               TUF
Efterår 2019                         Lederweekend
28. dec. 2019 – 2. jan 2020    Nytårslejr
8.-12. april 2019                   Påskelejr
Juli 2020                              Sommerlejr

Spørgsmål til Landsmødet:

Hvordan sætter vi fokus på MU på lokalt plan? 

Daniel Steinvig og Emilie HolmMBUF’s offergave i 2019
MBUF’s offergave går i år til planlægning og afholdelse af sommerlejraktiviteter for børn på Sjælsmark udrejsecenter. Børn i Sjælsmark lever under stærkt kritisable forhold præget af uro, ensomhed og angst. Det skyldes hele deres livssituation som afviste asylansøgere, traumer fra krig og flugt og usikkerheden omkring deres fremtid. Men også de fysiske rammer på centeret er stærkt medvirkende til børnenes mistrivsel. Det drejer sig bl.a. om spiseforhold og fritidsaktiviteter, i det hele taget er de frarøvet alt hvad vi vil kategorisere som et sundt børneliv på ubestemt tid. MBUF forpligter sig gennem indsamling af offergaven til at sætte projektet i værk og forhåbentlig kunne være med til at bringe lidt lyspunkter og glæde ind i svære forhold på Sjælsmark. Giv en god gave på landsmødet. Vi forventer at kunne indsamle 35.000 kr.

Forslag vedrørende kontingent
Styrelsen foreslår at hæve kontingentet fra 25 kr. til 50 kr. pr. halvår i kommende arbejdsår. Styrelsen anbefaler samtidig, at kontingentet fordobles årligt over en 5 års periode således, at udgifter til styrelsesmøder, landsråd, kontorhold, eksterne kontingenter og forsikringer er dækket ind. Planen forudsætter, at kontingentet stiger fra 25 til 200 kr. pr. medlem, at MBUF ikke får yderligere tilskud end det gør i dag, og at arbejdsgrenene kun indeholder udgifter til landsråd ud over de aktiviteter og lejre, der kan bære sig selv økonomisk.

Se MBUFs statistik her: MBUF-Statistik2018

Se MBUFs budget her: budget 2019-2020

Mere indhold

Klumme: Fasten

En ny ritualbog