Överås i det tredje årtusind

Skrevet af Jørgen Thaarup til bogen ”Berättelser om Överås”. Artiklen er derfor på svensk.

Bogen kan købes på Nya Musik, Jönköping til 200 SEK. Se nyamusik.se  https://nyamusik.se/

Min tid på Överås var ganska turbulent. Efter den nya studieordning i slutet av nittiotalet, då utbildningarna blev anpassade till den nya europeiska standarden för akademisk utbildning, de så kallade Bolognakraven, fick Överås en öppen intagning av studenter och en ekumenisk studentkår.

Bibelskolan som hade fungerat under nittiotalet hade också rekryterat studenter från olika bakgrunder till pastorsutbildningen.

Turbulensen bestod i att flera studenter som hade gått på Livets Ords bibelskolor och andra konservativa bibelskolor var mycket kritiska till den teologiska profilen som undervisningen på Överås följde. De hade en fundamentalistisk bibelsyn och en konservativ förståelse av kristen dogmatik men en progressiv syn på kyrkan. Kritiken sattes in mot de bibelexegetiska kurserna som man menade var liberala och inte lästes som Guds ord. Vidare var motståndet hård mot undervisningen i världsreligionerna som man menade var pluralistisk och inte följde en konfronterande och missional linje. I dogmatikkurserna nekade somliga studenter att läsa bestämda kapitlen av läroböckerna därför att de innehöll texter av katolska teologer.

I skriften, ”Teologi på kyrkans dagordning” som publicerades 1999 till Överås 75-års jubileum presenterades Överås teologiska hållning. Kyrkan visade stor respekt för just denna teologiska profil och detta tänkande.

Den turbulenta studiemiljön på Överås fortplantade sig till årskonferenserna i de nordiska länderna som undrade vad som hände på Överås och varför? Det blev inte bättre då årskonferensen i Finland inbjöd tre av de rabiata studenterna till att komma och framlägga sina synpunkter utan att någon av lärarna kunde försvara den teologiska linjen på Överås.

År 2001 blev jag rektor för Överås. Jag hade undervisat i olika ämnen sedan 1986. De systematiska teologiska ämnena var mitt huvudområde, men jag undervisade också i de flesta andra ämnena i pastorsutbildningen. Ungefär samtidigt blev Solveig Högberg studierektor med ansvar för schemaläggning, praktisk och ekonomisk administration samt utvecklingssamtal med studenterna. Solveig var pastor och examinerad terapeut och hade undervisat i terapeutiska och själavårdande ämnen ett antal år. Solveig var kvar i tjänsten som studierektor och lärare fram till 2005 då lärare och pastor Ingrid Svensson tog över studierektorsansvaret. Ingrid Svensson var studierektor fram till 2009

Överås bibliotekarie Suzanna Jaksic tog under en hel del år hand om biblioteket som konstant var under uppbyggnad och nyregistrering. Suzanna var till hjälp för rektor i många praktiska och administrativa funktioner. Från 2005 fick Suzanna allt mer ansvar för handläggning av ekonomin, ett ansvar som hon fortsatte med under de olika förändringarna som ägde rum efter att pastorsutbildningen hade avslutats och etablering av nya projekt i huset börjat. Suzanna är utan tvivel den person på Överås som representerar kontinuiteten genom längst tid och som har haft mest studentkontakter.

År 2001 blev ett antal nya utbildningar godkända av styrelsen och presenterades i Metodistkyrkan i hela Norden. Det kom att prägla utvecklingen på Överås de kommande tio åren. De nya utbildningarna var utformade så de följde Bolognasystemet. Överås fick inte det officiella svenska godkännandet av utbildningarna. De gånger vi sökte kunde vi inte möta kraven på storlek av kritisk massa, kraven på biblioteket och på tillräckligt många disputerade lärare. Men i vår utformning och genomförande de av nya utbildningarna följde vi samma krav och universitetspoäng som nu var standard i akademisk undervisning och det blev respekterat och ackrediterat när studenter med examen från Överås fortsatte sina studier på olika universitet.

De nya utbildningar, som blev annonserade var:

Master of Divinity, eller Master i teologi, som vi kallade det. Detta var en 1½ års heltids utbildning som var steg två på den 3½ åriga Bachelor of Divinity, pastorsutbildningens traditionella steg ett. Med Master i teologiutbildningen kunde Överås erbjuda en sammanhängande teologisk utbildning på sammanlagt fem år, vilket var kravet för pastorsutbildning som Metodistkyrkan hade bestämt. Det betydde också att Överås fick en utbildning på nivå med de nordiska universitetens Kandidat- och Masterutbildningar.

Uppgradering till Master of Divinity. Denna utbildning var en utbildning, som bara erbjöds sådana studenter som redan hade en gammal Överåsutbildning och var i aktiv pastorstjänst. Utbildningen skulle lyfta utbildningsnivån till de nya kraven för akademisk pastorsutbildning med fokus på nyare wesleyansk teologi. Detta var en deltidsutbildning över tre år. Tjugo studenter från alla nordiska länder genomförde detta studium.

Lokalpastorsutbildning. Ett 5 års studieprogram för sådana som ville gå in i pastorstjänst efter att ha genomgått någon annan utbildning än en teologisk. Studenterna var lärare, sjuksköterskor, läkare, affärsledare och egenföretagare. De var lokalpredikanter och genom den 5 åriga lokalpastorsutbildning på deltid kunde de bli pastorer i Metodistkyrkan. Studenterna kom till Överås för tvåveckors intensivkurser, under sommaren, från Danmark, Finland och Sverige.

Uppgradering av lokalpastorskurs till Bachelor of Divinity. Det var ett deltids studieprogram som examinerade lokalpastorer kunde följa och under tre år erhålla en Bachelor of Divinity utbildning. Det betydde att de studenter som var lokalpastorer kunde få examen på samma nivå som de studenter som gick den traditionella Bachelor of Divinity under 3½ års heltidsstudier på Överås. Med en uppgradering av lokalpastorskursen till Bachelor of Divinity var studenten kvalificerad till att följa Master of Divinitystudier och på så sätt kvalificera sig till äldsteordination i Metodistkyrkan. Ett antal studenter gick hela vägen från lokalpastor till Master of Divinity.

Med den traditionella Bacholor of Divnity fanns det nu fem olika studieprogram. Bachelor of Divinityutbildning hade en öppen intagning. Det betydde att studenter kunde komma från Bibelskolan som fungerade på Överås i perioder fram till 1998. Studenter kom också från olika kyrkor i Västsverige och från Metodistkyrkan i de nordiska länderna.

De fyra nya wesleyanskt präglade utbildningarna hade inte samma ekumeniska studentsammansättning.

År 2002 hade den samlade studentkåren sextiotvå studenter. År 2004 hade den vuxit till sextionio studenter. Överås hela kapacitet togs under dessa år i bruk. Undervisningslokalerna och kapellet var ofta fyllda. Medverkande till den relativt stora rekrytering av studenter var kallelseshelgen år 2003 som öppnade Överås för många nya studenter. Överås hade också tre studenter från Norge under dessa år.

Överås hade sedan nittiotalet haft en internetsida. Där kunde man se vad Överås var och vilka utbildningar man kunde läsa. Från 1999 blev internet tagit i bruk för de undervisningsmässiga funktionerna. Den nya studiehandboken med de nya studieprogrammen blev digitaliserat och lagt på internetsidan. Varje lärare kunde kommunicera med studenterna via nätet. År 2004 fick Överås digitala nät kurser. Det var ett antal fortbildningskurser för pastorer. Från 2002 fick Överås internetsida en resursbank med publicering av uppsatser som studenter och lärare skrev. Den digitala publiceringen av teologiska arbeten blev fram till 2011 ganska omfattande. Stora delar av detta resursmaterial finns i dag på den Nordisk Metodistiska internetsida för Wesleyansk Teologi eller på den norska Metodistkirkens Teologiska Seminariums internetsida.

Överås har genom åren spelat en betydelsefull roll för de nordiska fortbildningskurserna för pastorer. Dessa kursveckor arrangerades varje år i de nordiska länderna. Sista kursen i denna tradition ägde rum på Framnäs i Sverige 2008, en kurs i bibel exegetik. De ekonomiska fonderna som gav finansiellt stöd till denna verksamhet användes senare till School of Congregational Development och därmed försvann de nordiska fortbildningskurserna för pastorer.

Rektorer från Överås har flera gånger knutit kontakt med den internationella wesleyanska teologiska forskningen. Odd Hagen deltog i Oxford Institut of Methodist Studies 1969 och Thorvald Källstad 1958. Tord Ireblad deltog 1982 och följande fyra gånger. Jag har deltagit fyra gånger i Oxford, första gången i 2002. Denna kontinuerliga kontakt som Överås rektorer hade med Oxford Institute har betytt att den teologiska utvecklingen av undervisningen på Överås har inspirerats av den neo wesleyanska teologin som har vuxit fram sedan sextiotalet. Denna utveckling har gett kvalitet och identitet till utbildningarna på Överås, vilket inte har varit självklart på liknande utbildningsinstitutioner på andre platser i världen.

Till minne av rektor Thorvald Källstad upprättades en fond för stöd till wesleyansk forskning. År 2005 kunde Överås inbjuda till Källstadföreläsning med Professor Richard Heitzenrater från USA som på den tiden var den absolut ledande Wesley historikern med ny skrivning av Metodismens historia i England och avkodning av Wesleys dagböcker vilket aldrig gjorts tidigare. Rektor Manfred Marquardt från Metodistkyrkans seminarium i Reutlingen var gästföreläsare ämnet wesleyansk etik vid Källstadsföreläsningen 2003. Professor Jean-Pierre van Noppen från Bryssel föreläste om wesleyansk hymnologi 2006.

År 2004 besökte jag Metodistkyrkans Universitet i Mulungwishi och undervisade teologistudenter där. År 2005 fick vi på Överås besök från Mulungwishi. Rektor och professor i Nya Testamentet Muenene föreläste om den nyaste forskningen i Johannes evangeliet.

Överås i den internationella kontexten inspirerades också av att Överås var en del av den europeiska sammanslutningen för metodistrelaterade pastorsutbildningsinstitutioner. Sammanlagt nio pastorsutbildningar var medlemmar i denna institution som också var knuten till den internationella Metodistkyrkans huvudorganisation för akademisk utbildning. Tord Ireblad var president för det europeiska utbildningsnätverket, UMTSE, under åttiotalet. Jag var president från 2002 till 2008, en period där ömsesidig ackreditering av våra utbildningar var viktigt samtidigt som att alla europeiska Methodist seminarier arbetade med anpassning till Bolognas ackrediteringssystem och statliga godkännanden av utbildningarna.

Genom UMTSE och den motsvarande Amerikanske AUMTS fick Överås möjlighet att erbjuda Doctor of Ministry utbildning. Det skedde i samarbete med Wesley Theological Seminary i Washington DC. Under Oxford Institute år 2007 ingicks det formella avtalet om ett nytt D Min program men på grund av den internationella finanskrisen som kom omedelbart efter var det mycket tveksamt om programmet skulle kunna genomföras och om det blev genomfört ifall det då skulle vara sista gången internationellt wesleyansk D Min program kunde erbjudas genom UMTSE. Av endast fem studieplatser som erbjöds studenter från hela Europa lyckades det att få hela tre av platserna till studenter från Överås. År 2009 kunde pastorerna Ingrid Svensson, Elisabeth Öman och Thomas Risager påbörja sina D Min studier i Washington och de blev alla Doctor of Ministry 2012.

UMTSE hade i flera år arbetat med tanken på att skapa ett web-baserat undervisningsprogram som var anpassat för sådana pastorskandidater som inte hade tillgång till en metodistisk utbildningsinstitution. År 2007 kunde Methodist E-academy börja sitt treåriga utbildningsprogram med studenter från hela Europa. Programmet innehöll sex kurser, som erbjöds på två språk, engelska och tyska, i Methodist History, Methodist Doctrine och Methodist identity and praxis. Jag har undervisat på kursen i Methodist Doctrine.

Mitt under den tid när Överås var ramen för en ganska fruktbar studiemiljö och hade många studenter på olika utbildningar började utvecklingen gå i nya riktningar. I Danmark fans på den tiden andra frikyrkoutbildningar och universiteten blev mera öppna för wesleyansk teologi. Det betydde att Metodistkyrkan i Danmark inte längre gav Överås första prioritet i sina rekommendationer för nödvändig utbildning för pastorstjänst i Metodistkyrkan. Varje student skulle kunna välja fritt mellan ett antal utbildningar som hade samma status. Metodistkyrkan i Finland valde 2006 att lämna samarbetet kring pastorsutbildningen på Överås och gav sina pastorskandidater fritt val till utbildning i Finland eller på Överås. Metodistkyrkan i Sverige bestämde att det allmänna kravet för pastorstjänst i Metodistkyrkan skulle vara en Teol Kand Överås hade en Bachelor och Master of Divinity som var på nivå med en Teol Kand men Överåsutbildningarna hade inget officiell godkännande av den svenska staten. Det betydde att det svenska kravet om Teol Kand sådde tvivel om Överås utbildningar i framtiden. Metodistkyrkan i Sverige var i full gång med förhandlingar som 2008 ledde till beslut om bildande av Equmeniakyrkan som Metodistkyrkan efter 2012 är en del av. I dessa förhandlingar ingick också att Metodistkyrkan i Sverige från 2009 skulle använda Teologiska Högskolan i Stockholm som sitt primära ställe för framtida pastorsutbildning. Till alla dessa aspekter av situationen på Överås kom det förhållande att vi hade goda och kvalificerade lärare för undervisningen men rekryteringen av nya lärare var svårare och speciellt lärare med wesleyansk teologisk kompetens på forskarnivå.

År 2007 var kollegiet från Teologiska Högskolan i Stockholm på besök på Överås. Tillsammans med styrelsen handlade besöket om den framtidiga teologiska utbildningen både innehåll, riktning och möjliga framtida ramar. En god fortsättning på den dagens samtal var att introducera metodistteologiska utbildningsinstitutioner för kollegiet på THS. För en sådan introduktion skulle det vara bäst med ett besök i USA på några av de erkända Metodistuniversiteten som kunde vara samarbetspartner i framtiden. Det blev min uppgift att arrangera en sådan studie- och besöksresa. Den ägde rum 2008. Rektor, utvalda lärare och styrelsemedlemmar från THS tillsammans med styrelsemedlemmar från Överås besökte Wesley Seminary i Washington DC och Methodist House. I Atlanta besöktes Emory University, Candler School of Theology och Gammon Theological Seminary. I Nashville besökte vi Vanderbild University, General Board on Higher Education and Ministry och The Upper Room. Kontakter från denna resa har lett till avtal om undervisningsprogram mellan THS och Wesley Seminary i Washington och Emory University i Atlanta.

Det beslutades att Överås inte skulle fortsätta med pastorsutbildning. Med det beslutet föll också de andra utbildningsprogrammen, som lutade sig mot den basutbildning som Bachelor of Divinity utgjorde. Den sista nya klassen påbörjade sina studier 2007. De följande åren studerade de studenter som var i de existerande klasserna och några få studenter som läste enstaka kurser i samme klass.

Sista examenshögtid med utdelning av diplom ägde rum 2009.

Sista diplomen för avslutad utbildning utdelades i 2010 och 2011.

År 2010 fick jag en ny tjänst, som var finansierad av Metodistkyrkan i Sverige. Det var en doktorandtjänst på Göteborg Universitet för forskning i wesleyansk teologi i en skandinavisk kontext. Denna forskartjänst resulterade i Doktorsdisputation med avhandlingen ”Kristendommens Morgenstjerne. Konvergerende teologiske træk med baggrund i østlig tradition hos John Wesley og NFS Grundtvig.”

Min undervisning i metodistisk teologi fortsatte på THS. Första gången 2011 föreläste jag om den wesleyanska teologin i kursen ”Olika bakgrund” och ”Kristet dop.” Sedan 2012 har jag varje vårtermin undervisat wesleyansk teologi i kursen ”Equmeniakyrkans identitet och historia.”

Fakta

Överås på Danskavägan i Göteborg var fra 1924 teologisk seminarium for Metodistkirken i Danmark og Sverige. Her har også en række af de nuværende præster i Metodistkirken fået deres uddannelse.

Den danske Metodistkirke gik ud af Överås, da det teologiske seminarium ophørte.

Da den svenske Metodistkirke besluttede at bliver en del af Equmeniakyrkan overtog de også ejerskabet af Överås. Ejendommen blev solgt i marts i år.