Indvielsen af lesbisk biskop i modstrid med kirkeordning

Kommentar af biskop Christian Alsted

Biskop Christian Alsted.
Foto: Mike DuBose, UMNS
Metodistkirkens Juridiske Råd offentliggjorde sin afgørelse den 29. april, at indvielsen af biskop Karen Oliveto er i modstrid med Metodistkirkens kirkeordning. Karen Oliveto fortsætter som biskop mens en tjenestesag mod hende bliver behandlet.

Baggrunden for sagen er, at Karen Oliveto, som offentligt har erklæret sig som lesbisk og lever i ægteskab med en anden kvinde, blev valgt som biskop og indviet i den vestlige jurisdiktion i sommeren 2016. Hun har siden været biskop i Mountain Sky området, som omfatter Colorado, Montana, Utah og Wyoming.

Umiddelbart efter valget af Karen Oliveto anmodede den Sydlige Centrale Jurisdiktion det Juridiske Råd om en såkaldt klargørende beslutning om lovligheden af nomineringen, valget, indvielsen og tjeneste anvisningen.

Det juridiske råd har gjort et særdeles grundigt og samvittighedsfuldt arbejde, hvor de har lyttet til sagsfremstillinger og argumenter i en offentlig høring, og nøje vurderet spørgsmålet i forhold til kirkens orden og lovgivning. Den 19 sider lange sagsfremstilling, argumentation og konklusion er tydelig og samtidig kompliceret og med mange facetter. Der er desuden mindretalsudtalelser, som præsenterer yderligere argumentation.

Essensen i det Juridiske Råds afgørelse er følgende:

  • At Det Juridiske Råd har forholdt sig til lovlighed af indvielsen af en biskop, fordi biskopper indvies til at gøre tjeneste i hele kirken. Derimod anser rådet, at nominering, valg og tjeneste anvisning udelukkende er et regionalt anliggende, som andre regioner ikke kan blande sig i, og som det Juridiske Råd derfor ikke skal bedømme.
  • At indvielsen af en offentligt erklæret homoseksuel præst til biskop er i strid med kirkens lovgivning.
  • At det gennem ægteskab med en anden kvinde er offentligt, at Karen Oliveto lever som en lesbisk kvinde, hvilket er i modstrid med kirkens syn på homoseksualitet.
  • At kirkens ordning foreskriver, at præster skal vie sig til de højeste idealer for det kristne liv, hvilket inkluderer at følge kirkens ordning også når det gælder kirkens holdning til at udleve sin homoseksualitet.
  • At det vil være op til biskops kollegiet i den Vestlige Jurisdiktion at føre en tjenestesag, som vil afgøre om Karen Oliveto kan forblive biskop.

Denne fulde ordlyd af det Juridiske Råds afgørelse kan læses her på engelsk.

Afgørelsen fra Det Juridiske Råd mindsker ikke den spænding, smerte og frustration i kirken, som knytter sig til spørgsmålet om den menneskelige seksualitet og til den konkrete sag. Afgørelsen ændrer heller ikke på kirkeordningen. Det juridiske råd tager kun stilling til konkrete sager og bedømmer deres forfatningsmæssighed og lovlighed. Biskopperne udøver det åndelige og timelige tilsyn med kirken og leder den i sin mission. Mens Generalkonferencen er den instans, som har bemyndigelse til at ændre på kirkeordningen.

Biskopsrådet har på anmodning af Generalkonferencen i 2016 nedsat en kommission ”Commision on a Way Forward”, som skal hjælpe kirken med at finde en fælles vej ind i fremtiden og bygge bro over det, som truer med at skille. Biskopsrådet er forpligtet på kirkens enhed og på kirkens mission at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple for derigennem at forandre verden. Vores centralkonference udtrykte sin tydelige opbakning til biskoppernes bestræbelser på at bevare kirkens enhed og på at støtte kommissionens arbejde frem mod en ekstraordinær Generalkonference i februar 2019.

Jesus bad: Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, v21  at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.  (Joh. 17:20-23)

Der er ingen tvivl om, at Metodistkirken er i en meget vanskelig situation, som truer vores enhed. Den enhed, Jesus beder om og kalder os til, er ingen selvfølge. Den er rodfæstet er vores relation til ham, og den fordrer, at vi i alle sammenhænge aktivt bygger gode relationer til hinanden, værdsætter hinanden, tillægger hinanden gode motiver og taler godt om og med hinanden, også når vi er uenige.

Hele kirken, kirkens ledere og ikke mindst ”kommissionen for en vej frem” har behov for forbøn. Derfor vil jeg også indtrængende opfordre til bøn for kirkens enhed og mission, både personligt og i fællesskab ved gudstjenester, i smågrupper og andre samlinger.

Som centralkonferencens resolution siger: Vi tror, at alt er muligt gennem kristen samtale og i Helligåndens kraft.

Læs reaktionen på Juridisk Råds afgørelse fra Biskopsrådet her (på engelsk).

Fakta

Der er forskellige instanser i kirken med hver sin funktion:

Generalkonferencen træffer beslutninger om ændringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den udtaler sig på hele kirkens vegne.

Biskopsrådet udøver tilsyn og leder kirken i dens mission.

Det Juridiske Råd træffer afgørelse vedrørende forfatningsmæssigheden og lovligheden af biskoppernes officielle tolkninger af kirkeordningen, ligesom de kan blive bedt om at bedømme forfatningsmæssigheden og lovligheden af beslutninger truffet af kirkens konferencer eller foretage en klargørende beslutning i forhold til et komplekst kirkeordnings spørgsmål.

I dette tilfælde har Det Juridiske Råd på anmodning forholdt sig til beslutninger truffet i en Jurisdiktionalkonference.

Det Juridiske Råd giver en endegyldig tolkning, som forventes at være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning af kirkeordningen. Rådet består af 9 medlemmer fra hele verden, heriblandt Øyvind Helliesen, præst og distriktsforstander Norge.