headerphoto

MBUF (Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund) består af fire arbejdsgrene: børn, unge, spejder og musik, som hver har deres egen indberetning som en del af den samlede indberetning. 

2016 har været det MBUFs styrelse kalder et "skæbnevangert" år, fordi der bl.a. er blevet ændret ved økonomien. Det har betydet nødvendige omprioriteringer på budgettet. Læg især mærke til det arbejdsprogram, som MBUF fremlægger sammen med deres indberetning. Det er det konkrete udtryk for de visioner, som MBUF-styrelsen har sammen med Landsledelsen.

"MBUF er intet andet end et forbund af frivillige, der er begejstrede for arbejdet med børn og unge, spejder- og musikarbejde i Metodistkirken og vi glæder os over den enorme indsats, der bliver gjort landet over i vores arbejdsgrene for at skabe venskaber børn, unge og voksne imellem, og mennesker og Gud imellem."

Du finder arbejdsprogrammet efter indberetningen eller ved at gå direkte til det her

 

 

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund

Styrelsens beretning

Indledning 

 

Alle blev ude af sig selv og priste Gud, og fyldt af frygt sagde de: ”I dag har vi set det utrolige!” Lukas 5:17-26


Kender du bibelhistorien om fire venner, der bærer en lam mand hen til Jesus, for at han kan blive rask? Tænk dig en tro, så stærk, at sygdomme kan helbredes, liv kan forandres, problemer kan løses og bjerge kan flyttes! Jesus siger til den lamme mand: ”Rejs dig og gå, din tro har frelst dig” og et andet sted i Bibelen står der, at tro er det samme som at have tillid til Gud. Tillid til, at Gud vil gøre det mest utrolige, når vi kommer til Jesus i tro og sammen beder ham om hjælp. Temaet for årets landsmøde er reformationens 500 års jubilæum og for MBUF giver det anledning til at gribe fat i et kerneemne som at komme til tro eller at have en tro, der bærer, og naturligt for os metodister at beskæftige os med hvad, der kan få troen til at vokse og dermed få indvirkning på det samfund, vi er en del af og den tid, vi lever i.

Året, der gik

Ændrede tilskudsregler 

Arbejdsåret 2016 har været et skæbnesvangert år for MBUF, grundet DUF - Dansk Ungdoms Fællesråds ændrede regler om driftstilskud. Fra og med 2017 får børne- og ungdomsorganisationer med mindre end 500 medlemmer under 30 år 0 kr. i tilskud. Det betyder en ny virkelighed for MBUF’s arbejde, der nok kan fylde os med frygt og bæven, men som også giver os en åben mulighed for udvikling og nye tiltag. Vi er endnu ikke nok medlemmer under 30 år til at få tilskud, men vi arbejder for at blive flere, ikke fordi DUF giver os tommelskruer på, men fordi vi er et meningsfuldt trosfællesskab, lokalt og nationalt, der giver børn og unge oplevelser for livet. Vi arbejder fortsat med at skabe kontakter, udbrede vores arbejde og uforandret at tilbyde aktiviteter og arrangementer af høj kvalitet. MBUF er mere end en pengekasse, vi er et forbund af børn og unge, spejdere og musikfolk, med værktøjer til at skabe disciple af Jesus Kristus, som vil gå i tillid med en tro, der kan bære. 


Bæredygtig økonomi 

I de næste to år kan vi som led i en overgangs- og udviklingsfase søge om dispensation fra DUF’s ændrede tilskudsregler. Ansøgningen er allerede udarbejdet og sendt afsted og vi venter spændt på at høre afgørelsen. Uvisheden om vores økonomiske fremtid har i årets løb ledt os frem til strammere budgetstyring som et udtryk for ansvarlig håndtering af MBUF’s økonomi. Vi ønsker at nå frem til en bæredygtig økonomi, det vil sige, at arbejdsgrenenes arrangementer skal kunne løbe rundt i sig selv, så vi i princippet er uafhængige af tilskud fra DUF. Dermed ikke sagt, at MBUF nu er en sparekasse, men vi har foretaget et grundigt eftersyn og regulering af mange poster på budgettet, for at kunne lede så mange midler ud i arbejdsgrenene som muligt. 


Opprioriteret kommunikation 

En af de store forandringer på budgettet er udgifter til magasinet Himmel og Jord. I samarbejde med landsledelsen har vi i årets løb truffet beslutning om at nedlægge Himmel og Jord som trykt blad, for i stedet at bruge midlerne på at ansætte en webredaktør til at varetage Metodistkirken’s og MBUFs presse på kirkens website metodistkirken.dk og gennem de sociale medier. En ny hjemmeside er under udarbejdelse, hvor vikan forvente os at finde alt det indhold, der før fandtes i Himmel og Jord. Det vil sige interessante temaartikler, lejrberetninger og breve, interviews og nyheder i ord og billeder. Vi vil fortsat udgive et blad under overskriften ”metodistkirken.dk”, der skal formidle kirkens værdier og videregive highlights fra vigtige begivenheder fra hjemmesiden. Målgruppen bliver hovedsageligt MBUF’s medlemmer og efterskoleelever, men bladet vil også være tilgængeligt i den lokale menighed, når det udkommer en gang om året. Anne Thompson, som også er præst i Metodistkirken, er ansat til at varetage dette arbejde. Omkring sig har hun en referencegruppe af teknikere og kommunikationsfolk. Vi ønsker dem god arbejdslyst omkring dette vigtige område at videregive de gode historier om det levede liv i kirken og dens organisationer og også i opgaven at være en nærværende kirke i den digitale verden og vi glæder os over samarbejdet. 


1-årsarbejder på Idrætsefterskolen Lægården


Et andet spændende samarbejde har været at ansætte en 1-årsarbejde på Lægården sammen med Lægårdens bestyrelse. Matthias Fassel, som selv er gammel elev på skolen og rundet af MBUF gennem spejderarbejdet på Bornholm, har siden skoleårets start været med til at etablere gode venskaber mellem eleverne på skolen og arrangere fælles sportsweekend for elever og MBUF’ere. Matthias har været med til at skabe god atmosfære på skolen og at bane vejen for den næste MBUF’er, der skal være 1-årsarbejder på skolen. Målet med ansættelsen har i første omgang været at udvikle en leder, der får lov at prøve kræfter med initiativ og ansvar, men også at skabe et godt bindeled mellem skolen og kirken, så kirken bliver mere synlig på skolen og skolen kommer til at spille en større rolle i kirkens bevidsthed. Vi håber med den næste 1-års arbejder og den kommende metodistpræst på skolen at få endnu mere udbytte af samarbejdet og forhåbentligt komme til at se en elevforening med klubaftener og events på Lægården. 


Året, der kommer

Udviklingsplan 

MBUF-styrelsen og MBUF- administrationen har tilsammen ansvaret for, at vi kommer i mål i forhold til DUF’s nye tilskudsregler. Vi har lagt en udviklingsplan frem mod 2019, som vi har brug for, at alle i MBUF arbejder sammen om at opfylde og tænker med omkring. I forhold til DUF gælder det om at øge medlemstallet og at øge unges demokratiske indflydelse i vores foreninger ved at sikre valgret i vores bestyrelser allerede fra 16-års alderen. Vi vil desuden opfordre alle lokalforeninger og event/lejrledelser til at tænke i føl- og mentorordninger, så der altid er unge på vej ind i ledelse. Der er gennemsigtighed og demokratisk dannelse i altid at have unge med ved bordet, når der planlægges og udføres børne- og ungdomsarbejde. 

Vi har været og vil fortsat anstrenge os for at være i dialog med alle lokalgrupper for at lytte til jeres bud på fremtidig udvikling, samt at opmuntre jer til at gribe de muligheder, der opstår for øget medlemstilgang. Vi forventer flere medlemmer ved oprettelsen af ny MU- forening i København 2017 og ved etablering af elevforening på Lægården i 2018 med 1-års arbejderen i spidsen, og vi glæder os over arrangementer, der rækker ud til lokalområdet rundt omkring som tværkirkeligt samarbejde, sfo-events, integrations- og venskabsaktiviteter mellem nye og gamle danskere og naturligvis alle vores lejrtilbud og musikworkshops, der fungerer som løftestang til lokalt engagement. Vi er stolte af vores unge MBUF’ere, der udfordrer præsterne til at tænke nyt om konfirmandforberedelsen, så konfirmander fremover vil få en bedre introduktion til fællesskabet på ungdomslejrene. Vi vil arbejde for større synlighed af forbundet bag arbejdsgrenene i form af bedre PR og vi har påbegyndt en effektivisering i administrationen af medlemssystemet, hvor vi fra centralt hold hjælper den enkelte lokalforening med medlemsregistreringen og vi arbejder på at få flere betalingsformer af kontingent og en forbedret procedure for rykkere. 


Kirke med hjerte, hoved og hænder 

En anden væsentlig del af udviklingsplanen er MBUF’s indsats i forhold til kirkens visions og strategiplaner frem mod 2020. Vi er i tæt dialog og samarbejde med landsledelsen om at nå vores fælles mål. For MBUF er visionssnakken blevet konkretiseret i vores arbejdsprogram, der udtrykker hvordan vi allerede er kirke med hjerte, hoved og hænder, men også hvordan vi vil være det i den nærmeste fremtid. MBUF er intet andet end et forbund af frivillige, der er begejstrede for arbejdet med børn og unge, spejder- og musikarbejde i Metodistkirken og vi glæder os over den enorme indsats, der bliver gjort landet over i vores arbejdsgrene for at skabe venskaber børn, unge og voksne imellem, og mennesker og Gud imellem. Vi vil ikke bekymre os, men takke og bede Jesus om at give os tro og gåpåmod ind for et nyt arbejdsår. 

Louise Aaen & Louise Hjort 


Særligt for Metodistkirkens Børnearbejde (MB)

Metodistkirkens børnearbejdes formål er forkyndelse for børn. Rundt om i menighederne arbejder ledere sammen for at inspirere og udvikle børns trosliv. Flere steder lægges der kræfter i kreative børnegudstjenester og gudstjenester på 

hverdage, hvor alle aldre kan være sammen om tilbedelsen. Børnekirke/søndagsskole, legestuer, børnekor og Tweens klubber er fortsat på programmet flere steder. 

Lederudvikling er vigtig for MB og vi har i år ydet tilskud, så ledere har kunnet deltage i BMK, en tværkirkelig medarbejder konference, der tilbyder et bredt udvalg af relevante og inspirerende foredrag og workshops. Konferencen finder sted fredag-søndag hver 2. år. 

Bindeleddet for de lokale foreninger er det fælles elektroniske nyhedsbrev, som alle medarbejder og involverede blandt børn modtager. Det samler op på seneste udgivelser, og peger på mulige værktøjer og ideer. Det er et vindue til byernes aktiviteter, og den fælles informationskilde. 

I 2016 var der for første gang Betweenlejr samtidig med Børnelejren. Det var en succes at de lidt ældre børn kunne komme med på lejr. I løbet af ugen vekslede mellem programpunkter fælles for de 2 aldersgrupper og programpunkter aldersopdelt. Betweenlejren var en succes og der arbejdes frem mod en lejr i 2017. Temaet for årets Børne- og Betweenlejr var ”Bibelens stjerner”. Alle børnene var skuespillere og deltog i at lave film, men det handlede særligt om én hovedperson, Jesus! 

Kirkens Dåbsklub administreres af MBUF. Hvert år modtager alle børn (frem til skolealderen) en lille gave, og et brev til forældrene. Derved bliver forældrene mindet om deres løfte ved dåben, om at give den kristne tro videre til barnet, og det hjælpes på vej med en alderssvarende bog, cd eller anden ting. 

Christina Bjørn Thomsen 


Særligt for Metodistkirkens Ungdomsarbejde (MU)

2016 blev endnu et begivenhedsrigt år derude i landet, og vi fortsætter stilen med gode ledere, nye deltagere, fede lejre og lokale aktiviteter. Solrød er i gang, Vejle/Århus er i gang, Strandby eksisterer, Odense er startet og OnsdagsOasen er kommet godt i gang og har med stiftende generalforsamling søgt om optagelse i MBUF. MU's landsledelse ser det som sin opgave at blive bedre til det, vi gør. Det vil vi gøre ved at udfordre ledere lokalt og på landsplan. Dette skal være overskriften for det nye arbejdsår. 

Andreas Morsbøl & Frederik Kofod Marqversen 

Særligt for Metodistkirkens Spejdere (MS)

Som spejder i MS er man en del af noget større. Man er en del af et hold, en patrulje og et fællesskab, der sammen arbejder for at udbrede det gode arbejde, de gode gerninger og den gode oplevelse til så mange mennesker som muligt. Dette gør vi ved at arbejde lokalt i vores byer og samles til landsarrangementer, der giver nye energi og lyst til mere. I 2016 har der været flere større landsarrangementer: 

PlanlægningsWeekend: Her mødes både patruljefører, ledere eller andre med planlægningsansvar, til en weekend, hvor vidensdeling og hygge er nøgleord. Der planlægges både lokalprogrammer og større ture. 

LPK: På LandsPatruljeKonkurencen, konkurrere MS’ patruljer fra hele landet i forskellige discipliner. Med campingtema blev der med camping-habitter og termokrus kæmpet om hvert eneste point. Endnu engang tillykke til Skildpadderne fra Strandby, der løb med den samlede sejr. 

SpejderNØRD: MS Sommerlejren, blev der nørdet igennem. Her blev der blandt andet bygget vandvarmere og vindmøller til lejrpladserne, samt lavet blæsebælge og grydeholdere til patruljekasserne. En sommerlejr fuld af tossede påfund og glade mennesker. 

USB: UrbanScoutBattle er en anderledes spejderdyst. En dyst hvor patruljerne landet rundt for mulighed for at konkurrere mod hinanden, uanset hvor de befinder sig. Med over 100 tilmeldte patruljer, slog USB9 i år en stor og flot deltagerrekord.

PFT: PatruljeFørerTræning blev i år afholdt på Fyn med stadigt voksende deltagerantal. En uge der giver mulighed for at patruljefører kan få testet deres evner og lærer en bunke nye, i et trygt og hyggeligt miljø, der altid er fyldt med store grin og trætte spejdere. 

MS Julekalender: For tredje år, blev der i den lange decemberventetid afholdt MS Julekalender. Her udfordres hver enkelt spejder i en række daglige opgaver, der holder hovedet beskæftiget indtil juleaften. 

Vi er super stolte af alle vores arrangementer og både ser og hører, hvordan det bidrager til en sund udvikling af hele mennesker. 

Signe Just Petersen & Emil Morsbøl Marqversen 


Særligt for Metodistkirkens Musikarbejde (MM)

2016 har været året hvor rigtig mange af vores gospelkor har kunnet glæde udlandet med deres sang og musik. Ligesom det også har givet korene nogle gode oplevelser for livet og en fornyet energi og gejst til at fortsætte deres fantastiske arbejde. Lovsangsarbejdet blomstrer og fylder vores kirker med Guds gode budskab. YCGF har igen glædet dygtige og talentfulde børn med livsbekræftende sange og musik. 

I vores menigheder og lokalforeninger fungerer sang og musikarbejdet rigtig godt, og er under kyndig ledelse af professionelle musikere og sangere, hvilket er så dejligt at se. Vi takker Gud for, at vi er så privilegerede at have dem blandt os og beder til, at vi forstår at hjælpe nye talenter på vej. 

Musikken er en vigtig og vital del af menighedernes arbejde. Derfor vil vi rigtig gerne være med til at give de unge musikere og sangere, som er i vores lokalforeninger rundt om i landet, et skub i den rigtige retning, så de får lyst til at udvikle og bruge deres talenter – også (eller især) i det lokale arbejde. Vi vil også gerne vil være med til at styrke musikarbejdet i den lokale forening/menighed, ved at hjælpe til med at lave arrangementer, både lokalt og nationalt. 

MMs formandskab ser frem til et år med nye og spændende udfordringer i håbet om et godt samarbejde med alle jer skønne musikalske kræfter i vores kirke. 

God is good – all the time☺ Brit Bjerno & Bjørn Thomsen 


Arbejdsprogram MBUF

MBUF vil arbejde for at organisationen udvikles og får flere medlemmer under 30 år ved at: 

”Være kirke med hjerte, hoved og hænder – i relation til Gud, mennesker og verden” 


Vi vil sætte følgende mål frem mod 2020:

Det åndelige liv 

Fokus på vores formål: discipelskabstræning – vi vil være knalddygtige til at linke vores aktiviteter til troens verden, så de bagvedliggende formål træder frem

Fokus på trivsel hos ledere – Vi vil bekæmpe ledertræthed med forkælelse, uddannelse og godt kammeratskab og ved at arbejde med værdier og formål 

Bygge bro til kirken ved at arbejde med identiteten – vi vil have medlemmer, som er forankrede og trygge ved at være kristne/metodister i hverdagen og i deres engagement i MBUF 

Etablere PR gruppe, der kan lave videoer om åndelige emner: discipelskab, medlemskab, sundhed, diakoni 


Lederudvikling 

30 personer i kirken har gennemført lægprædikantkursus, 20 af dem er selvfølgelig
MBUF’ere 

Vi er med til at etablere ledertræningsprogram i kirken, formet efter kirkens værdier 

Vi tilbyder PFT, TUF, LIW hvert år 

Vi vil etablere et team, som sætter coaching af ledergrupper i gang. Fx den lokale
lederuddannelse, hvor lokalgrupper eller nationale planlægningsgrupper kan få ny inspiration. Vi stræber efter at alle byer får besøg mindst 1 gang om året og at vi er nået hele vejen rundt inden 2020 


Nye trosfælleskaber og revitalisering af gamle 

150 bekendende medlemmer i kirken, 75 af dem er MBUF’ere 

Vi arrangerer lejre og ture, hvor trosudvikling og trosfællesskaber opstår 

5 nye trosfælleskaber/lokalgrupper 

5 nye smågrupper bestående af unge på tværs af landet og arbejdsgrene via sociale medier 

Kampagne og undervisning om medlemskab, der betoner vigtigheden af bekendelse af troen
og ansvar 

Vi ønsker os udnævnelse af en ungdomspræst og spejderpræst 

Tjeneste med fattige 

Vi vil støtte unges initiativ og engagement med socialt udsatte, flygtninge og fattige 

Vi vil opfordre unge til at tage på missionsprojekter og international udveksling 

Julehjælp og integrationsarbejde 

Vores kor giver støttekoncerter og synger i fængsler, på hospitaler etc. 

Lede koordinering af indsamlinger til velgørende formål 

Alle konfirmander til MSA i mindre grupper og i forbindelse med undervisning om diakoni 

Udfordre hinanden på spørgsmålet: hvad gør vi med vores egne udsatte 

Global sundhed 

Sportsweekend 

Friluftsliv 

Det sunde alternativ til møder 

Nultolerance overfor rusmidler ved arrangementer 

Bevægelse ved arrangementer 

Kampagne og undervisning om sundhed gennem MBUFS arbejde, ikke bare fysisk, psykisk, men også socialt og åndeligt: Hvorfor vi er et sundt og relevant tilbud til børn og unge? 


I 2017 vil MB arbejde for

-At der afholdes børne- og betweenlejr på Lægården i uge 26

-At der er aktuelt og interessant materiale tilgængeligt for lokalforeningerne

-At støtte lokale aktiviteter

-At ledere fortsat uddannes og udvikles

-At det fortsat sendes nyhedsbrev ud til alle børnemedarbejdere


I 2017 vil MU arbejde for

- At der bliver påskelejr, sommerlejr, sportsweekend og nytårslejr. Vi

gentager succesen fra sidste år. 

I 2017 arbejder MS særligt på følgende arrangementer:

-  Planlægningsweekend 

-  Spejdernes Lejr 

-  SeniorSommerlejr i Frankrig 

-  PFT 

-  MS Julekalender

I 2017 vil MM arbejde for

- at udsende et nyhedsbrev, der kan samle og opmuntre

- at vedligeholde MM’s facebookside til kontakter, til ideudveksling i forhold til bands og lovsang og til at bygge broer mellem byerne