headerphoto

Indberetning fra Metodistkirkens Ledelse

Indberetningen fra Metodistkirkens ledelse ved landsledelsen og kabinettet er skrevet med udgangspunkt i den strategiplan, der blev vedtaget ved landsmødet i 2016 om at være kirke med hoved, hænder og hjerte.  Indberetningen er i høj grad en evaluering af den process, der har været med målene for visionsprocessen.

Strategiplanen, der løber frem mod 2020 har fem hovedpunkter nemlig: 

 - at udvikle kristne ledere

 - at starte nye trosfællesskaber og revitalisere eksisterende menigheder

 - at være i tjeneste med fattige

 - global sundhed 

Og som endelig som samlende punkt: Åndeligt liv. 

 

Denne indberetning viser i høj grad, at Metodistkirken er en kirke med mennesker, der tænker i sammenhænge mellem den kristne tro og vores social ansvarlighed. Her er praktiske overvejelser om at aflevere tøj til genbrug i H&M; at vi hver især kan fortælle gode historier på sociale medier; overvejelser om, hvad sundhed er. Indberetningen giver også ord til troen på, at det enkelte menneske kan udgøre en potentiel forandring for verden omkring dem, ligesom det åndelige liv ikke bare for den enkelte men for hele fællesskab bliver lagt som udgangspunkt for at det andet kirken er og gør. 

Velkomst

Vi byder repræsentanter fra menigheder og MBUF, præster og gæster velkommen til Landsmødet 2017. En særlig velkomst til vores biskop Christian Alsted, der blev genvalgt i efteråret 2016. Vi er meget taknemmelige for din tjeneste som biskop. Vi glæder os til at opleve din ledelse og forkyndelse. 

Landsmødet finder i år sted i Jerusalemskirken i København. Vi ser frem til at være i en menighed og er spændte på, hvad Jerusalemskirken vil inspirere os med.
Temaet for konferencen er: ”Trænger kirken til en ny reformation”
Under dette tema vil vi samles som årskonference og delegeretmøde for at søge Guds vejledning og retning for os og vor kirke. 


Kirke med hjerte, hoved og hænder

Sidste år blev kirkens vision og strategiplan vedtaget, og processen med at nå vore mål 2016-2020 blev sat i gang. Hovedteamet for denne indberetning er derfor en evaluering af processen frem til nu. Denne evaluering er meget vigtig for at kunne målrette vores visionsproces. Vi skal blive bevidste om, hvor langt vi er, hvad næste skridt skal være, og hvem der skal tage aktion på det. Vi ser frem til at udveksle ideer med jer ved Landsmødet og høre om jeres tiltag i menighederne og arbejdsgrenene i forhold til visionsprocessen. Vi håber og forventer, at alle vil påtage sig et ansvar i visionsprocessen. 

Metodistkirkens Ledelse

Landsledelsen har i årets løb arbejdet videre med kirkens visioner. Dette arbejde har mundet ud i, at vi et par steder har fundet mål såvel som strategi, tiltag og ansvar for diffuse, til at kunne komme videre med. Vi har derfor omformuleret disse så de bliver lettere at gå til. 


Udvikle kristne ledere

Mål 2016-2020: 

  30 personer har gennemført lægprædikantkursus

  Vi har etableret et ledertræningsprogram formet efter kirkens værdier. Grundtanke: Alt lederskab bygger på discipelskab

Strategi, tiltag og ansvar: 

  Starte regionale lægprædikantkurser, hvor den primære målgruppe er 18-25 årige. 

  Udvikling og tilrettelæggelse af lederuddannelse sættes på dagsordenen i landsledelserne.. 

Hvor langt er vi?:

  Lægprædikantkursus – er undervejs, 20 + er på nuværende tidspunkt i gang med at uddanne sig til lægprædikant

  Ledertræning – der er skabt overblik over nuværende ledertræning, behov/mangler, dette tænkes ind i en helhedsplan.
Der har været stor interesse for at deltage i lægprædikantkursus ved Jørgen Thaarup. Vi hører mange gode fortællinger om et stort udbytte af at deltage i lægprædikantkursus. Der er ikke udelukkende tale om et personligt udbytte, men også et fælles udbytte for den enkelte menighed og Metodistkirken Danmark. Vi opfordrer endnu flere til at tage udfordringen op. 

Starte nye trosfællesskaber og revitalisere eksisterende menigheder

Mål 2016-2020:

  Optage 150 bekendende medlemmer

  Etablere coaching af menighedsråd /ledergrupper i 4 menigheder med henblik på udvikling

  3 Nye tros-gudstjeneste-fælleskaber for migranter 

Strategi, tiltag og ansvar:

  Medlemsoptagelse på to faste søndage i året, billeder i kirkens medier

  Træne og etablere en gruppe menigheds-coaches

  Motivere til at etablere nye trosfællesskaber

Hvor langt er vi?: 

  I 2016 er der optaget 28 medlemmer

  Der er nedsat en gruppe der arbejder med dette

  Der er nedsat en gruppe der arbejder med dette

I marts måned havde vi læringsdage med Alan og Debra Hirsch, hvilket var til stor inspiration. Vi blev udfordret til at genopdage det DNA, Gud har givet til sin kirke, så hun (kirken) i sin natur er missional kirke – en kirke, sendt med det gode budskab om Jesus Kristus. Det ligger i Metodistkirkens DNA at være missional kirke, så vi skal ikke ”opfinde den dybe tallerken”, men nok mere genopdage rigdommen, der allerede er eksisterende og parat til at tages i brug. Især to områder, i relation til vores vision, er lige til at gå til. Det er det praktiske og forståelse af at være en efterfølger af Jesus Kristus. Vi kalder det discipelskab, i vores samfund kaldes det lærling. Det er også erfaring og forståelse af de gaver, natur- samt nådegaver, Gud har givet, således en sund og energisk dynamik aktiveres og kommer i spil i fællesskabet. Vi benytter os af bibelske betegnelser, hvor man i erhvervslivet vil benytte betegnelser som human ressource, entreprenør, poet osv. Det vil blive inspirerende og lærerigt at opdage, hvordan vi i samspil med strukturer kan levende- og legemliggøre disse. Måske vi kan ”flytte nogle vægge” i huset kaldet Metodistkirken. 

Teologien og hjertet i, samt den praktiske del i missional kirke er god jord, hvori nye trosfællesskaber kan vokse frem. På tværs af vores menigheder og i fællesskab med MBUF vil vi arbejde videre med det missionale DNA. Der er brug for de gamles visdom samt unges passion og kun i gensidig respekt og fælles arbejde bliver nye trosfællesskaber til nye menigheder.

I ethvert frø er potentialet til noget større. Det er ikke sikkert, det bliver således, men potentialet er til stede. Så i ethvert æble eksisterer potentialet til et æbletræ og dermed også potentialet til en æbleplantage. I en grankogle er potentialet til et grantræ og dermed også en granskov – en gnist har potentialet til en skovbrand – og så fremdeles. I enhver kristen er potentialet til et nyt trosfællesskab, det er en sandhed, ikke fordi vi er gode og dygtige mennesker, men fordi Guds kærlighed er evig skabende. Gud holder aldrig op med at skabe, og Han skaber gennem sin kærlighed i og til os. Så i enhver menighed – enhver kristen – er potentialet til et nyt trosfællesskab, som vil nå flere og flere mennesker med Guds kærlighed. Dette mindset går forud for opstart af nye trosfællesskaber. Vi arbejder ikke i egen kraft, ej heller arbejder vi for os selv. Vi giver af os selv til hinanden for noget, som er større end os selv. Vi arbejder i Jesu opstandelseskraft – Helligåndens kraft, som leder os på vejen. Vores mindset er som en katalysator for målet. 

Vi kan ikke gå en vej, vi ikke kan forestille os. At ændre et mindset tager tid, og vi vil fortsætte med at opmuntre, inspirere og udfordre i tænkningen om potentialet, der er lagt i vores kirke. 

I tjeneste med fattige

Mål 2016-2020: 

Understøtte og motivere alle menigheder til initiativ og engagement i tjeneste med socialt udsatte, flygtninge og fattige 

Strategi, tiltag og ansvar: 

  I samarbejde med MSA, Betaniaforeningen og Missionsrådet rådgive og motivere menighederne i diakonale tiltag.

  Formidle de gode historier.

  Styrke vores forståelse af diakoni

  Alle konfirmander til MSA 

Hvor langt er vi?:

  Landsledelsen tager initiativ til samtale mellem MSA, Betaniaforeningen og Missionsrådet for at afdække mulighederne

  Den nye hjemmeside og andre medier gør det lettere at dele de gode historier, men du har et ansvar for at dele dem

  Landsledelsen vil sætte fokus på diakontjenestene – blandt præsterne til deres efterårsmøde og derefter på landsmøde 2018

  Der er samtale i gang mellem præsterne og MBUF

 

Tjeneste med fattige er kristenliv(diakoni) i dagligdagen, når vi tager initiativ til at engagere os i socialt udsatte i vort nærmiljø. Det er arbejde, hvor menigheder og medlemmer gør en forskel i andres liv. Fattigdom er ikke blot mangel på penge. Fattigdom er i lige så høj grad social fattigdom, ect.

Der er mange ting, at tage fat på lige uden for menighedens dør eller din egen gadedør. Landsledelsen ønsker i samarbejde med MSA, Betaniaforeningen og Missionsrådet at rådgive, opmuntre og inspirere til lokale diakonale tiltag, og der sker meget rundt omkring i vore menigheder. 

Flere af vore menigheder huser AA (Anonyme Alkoholikere) og NA (Narcotic Anonymous). 

I Strandby drager man omsorg ved at holde Myretue på flygtningecenteret i Frederikshavn. Solrød Frikirke tager aktiv del i flygtninge-/ integrationsarbejdet i byen og der er bl.a. afholdt Messy Church. Frederikshavn menighed har lykkes med at få indvandre med i kirkens arbejde, hvor nogle også er blevet medlemmer. 

Flere af vore gospelkor arrangerer velgørenhedskoncerter, der støtter såvel i ind- som udland. 

Dette er blot nogle af de gode historier og der er mange, mange flere, som både tager sit udspring i vore menigheder, men i ligeså høj grad af enkelt medlemmer i menigheder, men du tænker måske ikke på, at det du gør for andre, er tjeneste med fattige. 

Vi skal dele historierne med hinanden for der nok at tage fat på –
Deltag i Folkekirkens Nødhjælp
Doner dit gamle tøj til H & M eller andet sted, hvor det genbruges 

Tøm dit køleskab og giv dine rester til naboen når du rejser på ferie
Ja og....... 

Global sundhed

Landsledelsen har siden sidste landsmøde drøftet, at mål og strategi vedrørende folkesundhed er for diffust at tage fat på, hvorfor vi har konkretiseret såvel mål som strategi, tiltag og ansvar 

Mål 2016-2020: 

  Vedtaget formulering:
Understøtte og motivere en sundere og mere ansvarlig livsstil ved alle vore arrangementer.

  Ny formulering:
Understøtte og motivere en sundere og mere ansvarlig livsstil
Fokus til 2019:
Arbejdsvaner og psykisk arbejdsmiljø


Fokus fra 2019:
Mad, motion og alkohol

Strategi, tiltag og ansvar:

  Vedtaget formulering: Praktisere en sund og ansvarlig livsstil ved vores landsarrangementer.
Ingen ændring 

  Vedtaget formulering:

Udvikle begrebet ”folkesundhed” og arbejdet knyttet til det på områder som: Madvaner, bevægelse, alkohol, stimulanser, mental helse, sociale medier og arbejdsvaner.

  Ny formulering:
Beskrive strategi for arbejdsvaner og arbejdsmiljø 

Hvor lang er vi?:

Svært at måle, men vi regner med, at der tænkes sund mad, madspild etc., når der laves arrangementer.

Der nedsættes en gruppe til kortlægning af kriterierne for arbejdsvaner og arbejdsmiljø
Sundhed er et af punkterne i vores vision. Men hvad er sundhed? Og hvordan udlever vi det i vores hverdag som kristne, 

Åndeligt liv

Mål 2015-2018: 

  Fremme bøn og bibellæsning personligt og i fællesskab

  I Fasten fokus på bøn, faste og efterfølgelse

  Årlig national weekend hvor temaet er det kristne liv i alle dets aspekter

  Øge antallet af deltagere i smågrupper til 550 i 2020. 

Strategi, tiltag og ansvar:

  Mere bøn ved ledelsesmøder og landssamlinger

  Årligt smågruppe/gudstjeneste materiale til Fastetiden

  Årlig national weekend med fokus på det kristne liv i alle aspekter

  Træne smågruppeledere 

Hvor langt er vi?:
Det åndelige liv vil altid give sig til kende i hele kirkens liv ved at give inspiration til nye initiativer og være drivkraften i alle 4 fokusområder. Når vi har brug for særlig opmærksomhed på det åndelige liv, hænger det sammen med vore tilbøjeligheder til så let at blive optaget af planlægningen og de praktiske gøremål i forbindelse med de 4 fokusområder, at det, uden vores direkte ønske herom, kan blive skubbet i baggrunden. Det åndelige liv har samme betydning for kirken, som rodnettet har for et stort træ. Derfor må og skal det altid have vores opmærksomhed. Det er ikke helt enkelt at finde parametre til at måle, hvor langt vi er nået med hensyn til det åndelige liv.

Landsledelsen er opmærksom på andagt & bøn ved ledelsesmøder og landssamlinger – og ser det som en opgave at gå foran som et eksempel for resten af kirken med hensyn til opfordringen til at fremme bøn og bibellæsning personligt og fællesskab. 

  Kirken har udgivet fastematerialet ”Jeg er ...” 2017 for at sætte fokus på andagt & bøn og en bibelsk faste i tiden fra fastelavn til påske.

  Kirkens landsledelse arbejder på et udkast til indholdet i en national weekend med temaet det kristne liv i alle dets aspekter.

  Præsternes efterårsmøde 2017 vil arbejde med, hvordan vi træner smågruppeledere til at udvikle dynamikken i vore smågrupper og få flere med i dem. 

Samarbejde med MBUF, Lægården mv:
Landsledelsen har de seneste år arbejdet på at udbygge deres samarbejde med kirkens forskellige arbejdsgrene og selvejende institutioner. Vi gør det bl.a. ved at holde fælles møder og have forskellige repræsentanter med ved vore møder. I indeværende år har vi fast haft formand for MBUF Louise Aaen med ved alle landsledelsesmøder. Det er meget inspirerende at have Louise med. Vi er meget taknemmelige for, at hun vil afsætte tid til at deltage i vore møder. Vi håber, at dette tiltag vil styrke og koordinere vores samarbejde yderligere. Det er vigtigt at fremstå som én fælles kirke.
Vi har endvidere haft fælles møder med bestyrelsen og ledelsen for Idrætsefterskolen Lægården for at vise interesse for og bakke op om deres vigtige indsats.
For snart 50 år siden oprettede progressive medlemmer af metodistkirken Ungdomsskolen Lægården – i dag Idrætsefterskolen Lægården. Rigtig mange unge mennesker har haft meget stor værdi af et eller flere år på Lægården. Sådan skal det også gerne være i fremtiden. Vi skal som skolekreds huske at bakke op om skolen. 


Præsternes ansættelsesforhold

Vi står foran flere udfordringer i forbindelse med ansættelse af vores præster. En udfordring er, at kirkens økonomi udvikler sig så, vi kan blive nødt til at tilbyde fleksible ansættelser på deltid. En anden udfordring er, at vi står over for et generationsskifte, hvor en del af vore præster må forventes at gå på pension samtidigt og inden for en ikke så fjern fremtid. Det er baggrunden for at vi har diskuteret præsternes ansættelsesforhold i landsledelsen og også mellem landsledelse og præster gennem hele året. 

Generelt ønsker vi. at vores personales ansættelsesforhold er afstemt i forhold til uddannelse, kompetencer, ansvar, arbejdstid og tilsvarende stillinger i andre sammenhænge, men samtidig har vi også et ansvar for at sikre sammenhæng i kirkens økonomi. Det bliver en balancegang, og derfor er det vanskelige og følsomme diskussioner og beslutninger, vi står over for, men som er vigtige at tage. Vi er ikke klar til at fremlægge konkrete forslag på nuværende tidspunkt, men diskussionerne vil fortsætte, og vi vil forsøge at inddrage de lokale pastoralkomitéer, så vi i fællesskab kan løfte dette ansvar på bedst mulig vis. 


Kommunikation

I samarbejde med MBUF har vi i årets løb truffet beslutning om at nedlægge Himmel og Jord som trykt blad, for i stedet at bruge midlerne på at ansætte en webredaktør til at varetage Metodistkirkens og MBUFs presse på kirkens website metodistkirken.dk og gennem de sociale medier, hvilket vi har set eksempler på gennem fastetiden. En ny hjemmeside er under udarbejdelse, hvor vi kan forvente os at finde alt det indhold, der før fandtes i Himmel og Jord. Det vil sige interessante temaartikler, lejrberetninger og breve, interviews og nyheder i ord og billeder. Vi vil fortsat udgive et blad under overskriften ”metodistkirken.dk”, der skal formidle kirkens værdier og videregive highlights fra vigtige begivenheder på hjemmesiden, hovedsageligt henvendt til MBUF’s medlemmer og efterskoleelever, men bladet vil også være tilgængeligt i den lokale menighed, når det udkommer en gang om året. Anne Thompson, som også er præst i Metodistkirken, er ansat til at varetage dette arbejde. Omkring sig har hun en referencegruppe af teknikere og kommunikationsfolk. Vi ønsker dem alle god arbejdslyst omkring dette vigtige område at videregive de gode historier om det levede liv i kirken og dens organisationer og også i opgaven at være nærværende i den digitale verden og vi glæder os over samarbejdet. 


Økonomi

Driftsresultatet for 2016, før rente/udbytte og værdiregulering blev 236.000 kr. bedre end forventet. Hovedkassen har ikke anvendt økonomi på nye initiativer. Kirken har modtaget arv på 604.000 kr. efter Birgit Jensen. 

Vi vil opfordre finanskomiteer og menighedsråd i de lokale menigheder til at tage initiativer, der øger indtægterne fra kirkens medlemmer. Der har ikke været nævneværdig udvikling vedr. medlems- bidrag, kollekter og gaver i menighederne siden den økonomiske plan blev vedtaget i 2010. 


Personalia

 

Pastor Ejler Busch Andersen døde 24. maj 2016, 72 år gammel. Han blev bisat fra Jerusalemskirken 28. maj.
Pastor Benedicte Marqversen Ovens døde 17. september 2016 i en alder af 50 år. Hun blev begravet fra Strandby Metodistkirke 8. oktober 2016. 

Pastor Ulf Rosenqvist, der ultimo 2012 fik sit medlemskab overført til den danske Årskonference, døde 17. febr. 2017, 80 år gammel. Han blev bisat fra S:t Jacobs Kyrka i Göteborg 9. marts 2017.