Hvilken retning skal vi gå i? MBUFs fremtid

Hvilken retning skal vi gå i? Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF) bad delegeretmødet om en tilkendegivelse af, hvilken retning MBUF skal tage, når det ikke længere er muligt at søge om dispensation for at få del i tipsmidlerne fra DUF (Dansk UngdomsFællesråd).

DUFs nye retningslinjer betyder, at kun foreninger og forbund med minimum 500 medlemmer under 30 år kan få del i tipsmidlerne. Det lever MBUF ikke op til, og det sidste år har MBUF søgt og fået dispensation for fortsat at kunne komme i betragtning til driftstilskud fra DUF.

På delegeretmøde i 2017 blev der formuleret en strategi og en plan for at arbejde mod at kunne opfylde de nye regler. Den 01.06.18 blev anden og sidste ansøgning om dispensation indsendt. Faktum er dog, at MBUF ikke har nået 500 medlemmer under 30 år i 2017. Det forventes at MBUF modtager et såkaldt skønsmæssigt tilskud på baggrund af medlemstallet i 2017, lig det udmålte tilskud på baggrund af 2016. Derefter forventes det ikke at MBUF kan komme i betragtning til at kunne ansøge om tipsmidler – før MBUF (forhåbentlig) kommer op på 500 medlemmer under 30 år igen.

Derfor er der behov for nytænkning og en ny model. De tre modeller, som blev fremlagt i forbindelse med MBUFs samlede indberetning forud for Landsmødet, skitserede tre mulige modeller for det videre arbejde. Model A og B lignede hinanden betragteligt, dog med en forskel af, hvorvidt der skulle være samlet administration af medlemsregistrering og indkrævning af kontingent. Den sidste model gik ud på at indlede et samarbejde med en anden organisation, så det gennem dem var muligt fortsat at modtage tilskud fra DUF.

Ved behandlingen på Landsmødet kom de tre forslag hurtigt til afstemning for at afklare, om der var et ønske om at samarbejde med et eventuelt større forbund eller ej. I debatten forud for afstemningen gjav flere udtryk for betænkeligheder ved, at MBUF kunne miste egen identitet ved en sådan ordning.

Afstemningen vidste da også tydelig tilslutning til at MBUFs styrelse ikke undersøger mulige samarbejder.

Den endelig beslutning blev en henstilling til MBUFs styrelse om at få så mange midler ud at arbejde lokalt som muligt. Den sidste afstemning faldt ud til fordel for Model B, som lægger op til at MBUF fortsætter som landsorganisation med fire arbejdsgrene, hvor styrelsen er samlende organ. Administrationen i organisationen deles ud på frivillige hænder og de lokale foreninger varetager selv medlemsregistrering og kontingentopkrævning.

Den nye styrelse for MBUF skal frem mod 2019 få denne beslutning omsat til virkelighed.

Mere indhold

Thomas Risager 50 år